วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


อนุกรมวิธานพืช
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมีความหลากหลาย มีจำนวนมากมายหลายชนิด มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นานาชนิด

หลักการของกล้องโทรทรรศน์
หากเราใช้เลนส์นูนส่องมองวัตถุที่ ระยะไกลกว่าความยาวโฟกัส จะเห็นว่า เลนส์นูนรวมแสงและให้ภาพหัวกลับ

จักรวาล
ดาราศาสตร์ (Astronomy) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของวัตถุท้องฟ้า และค้นหาความจริงของจักรวาล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมโนภาพ หรือสิ่งแวดล้อมนามธรรม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจากการสร้างจินตนาการและต้องมีการแสดงออกมา จึงจะมองเห็นได้ชัดเจนนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง

คุณสมบัติของน้ำทางเคมีและฟิสิกส์
น้ำเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เขียนสูตรเคมีได้ว่า H2O: น้ำ 1 โมเลกุลประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม สร้างพันธะโควาเลนต์รอบออกซิเจน 1 อะตอม

ใบพายเขาใหญ่
พรรณไม้น้ำสวยงามจัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยมีการนำมาประดับตกแต่งตู้ปลาหรือจัดสวนพรรณไม้น้ำ

Cytokines
Cytokine เป็น polypeptide ซึ่งเป็นสารน้ำต่างๆ ที่สร้างและหลั่งโดยเซลล์ของร่างกาย มีบทบาทในภูมิคุ้มกันทั้ง non-specific immunity และ specific immunity cytokine

ความหมายวิชาดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติ ของดาวและวัตถุท้องฟ้า ศึกษาต้นกำเนิด วิวัฒนาการ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของวัตถุต่าง ๆ

E M (อี เอ็ม) คืออะไร
เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาบรรจุในภาชนะเดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

การหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า
เครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้าได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า(EM) เป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง กัมมันตภาพรังสีเป็นพลังงานที่มีการเดินทางและมีการกระจายตัวออกได้

กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

กำเนิดกาแล็กซี่
กาแล็กซี ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาย นับเป็นแสนล้านกาแล็กซี ในจักรวาล ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ ก๊าซ และฝุ่นผงอวกาศเป็นส่วนใหญ่

กาแลกซีเมฆแมกเจลเลน
ธรรมชาติของ LMC ถูกเปิดเผยโดยการกระจายตัวของมวลสารระหว่างดาวและดาวฤกษ์ บริเวณกลุ่มมวลสารรูปร่างคล้ายจานที่ซึ่งดาวฤกษ์จำนวนมากรวมกันอยู่ภายในโครงสร้างคล้าย “กระสวย”

จันทรุปราคา
ขณะเกิดสุริยุปราคา ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ กับโลก แต่ขณะเกิดจันทรุปราคา โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ขณะนั้นดวงจันทร์เพ็ญเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเขตเงาของโลก

ฝนดาวตก
แม้ฝนดาวตกจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ แต่ธรรมชาติของซากธารอุกกาบาตที่ดาวหาง สลัดทิ้งไว้ในอวกาศเป็นเพียงกลุ่มเศษซากวัตถุที่กระจายตัวหลายกระจุก ไร้ทิศทาง ไร้ระเบียบ ยากที่จะคำนวณ

ลิง
ลิง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน

การออกกำลังสมอง
โดยปกติเซลล์ประสาทของมนุษย์มีการเจริญเติบโตจนถึงอายุ 5-6 ปี หลังจากนั้นจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาท แต่สามารถเพิ่มจำนวนของแขนงเซลล์ประสาทได้ไปตลอดชีวิต

เซลล์ประสาท
เซลล์ประสาท ประกอบด้วย ตัวเซลล์ และใยประสาท ตัวเซลล์ (Cell body) ลักษณะคล้ายคลึงกับเซลล์ทั่วไป

กฎของนิวตัน (Newton’s laws)
นิวตันสนใจดาราศาสตร์ และได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใช้โลหะเงาเว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์

การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล เพลิงไหม้และการระเบิด

แนวปะการัง
แนวปะการัง คือ โครงสร้างหินปูนที่ก่อตัวขึ้นเป็นแนวใต้ทะเลในระดับที่แสงส่องถึง โครงสร้างนี้เกิดจากโครงสร้างหินปูนที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตจำพวกปะการังเป็นหลัก

ปลาช่อนทะเล(Species Profile Cobia)
ปลาช่อนทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Rachycentron canadum เป็นปลาสายพันธุ์เดียวที่อยู่ในครอบครัว Rachycentridae

กำเนิดระบบสุริยะ
ระบบสุริยะเกิดจากกลุ่มฝุ่นและก๊าซในอวกาศซึ่งเรียกว่า “โซลาร์เนบิวลา” (Solar Nebula) รวมตัวกันเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้ว

จริยธรรมในการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด
ในกรณีที่การวิจัยเสต็มเซลล์นั้นอาจมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ คำยินยอมที่ให้ผู้บริจาคฯ ลงชื่อจะต้องระบุว่าผู้บริจาคจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตอบแทนหรือผลประโยชน์อันจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาสเต็มเซลล์ดังกล่าวในทางการค้า

ชีววิทยาด้านโครงสร้าง
ชีววิทยาด้านโครงสร้างครอบคลุมถึงการศึกษาโครงสร้างของระบบทางชีวภาพต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่

เซลล์สุริยะแห่งยุคนาโนเทค
การพัฒนาเซลล์สุริยะแบบเหลว (liquid solar cells) หรือที่เรียกว่าเซลล์สุริยะแบบดายเซนซิไทซ์ ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำงานของแบตเตอรี่

เซลล์ต้นกำเนิดและสังคม
เซลล์ต้นกำเนิด/เซลล์ต้นตอ คือ เซลล์ที่ไม่มีความจำเพาะ (unspecialized cell) มีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะได้

ทับทิม
ทับทิมเป็นไม้พุ่ม ขนาดกลาง สูงประมาณ 4-6 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบเดี่ยวขนาดเล็ก รูปใบยาวปลายแหลม ยาว 3-4 เซนติเมตร

ปรมาณู
นักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังได้พบว่าอะตอม มิใช่ชิ้นส่วนที่แบ่งแยกมิได้อีกต่อไป เพราะภายในอะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสและอิเล็กตรอน

นักดาราศาสตร์
อริสโตเติล
กาลิเลโอ กาลิเลอี
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส
โยฮันเนส เคปเลอร์
วิลเลียม เฮอร์เชล
เอ็ดวิน ฮับเบิล
เซอร์ ไอแซก นิวตัน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
สตีเฟน ฮอว์กิง

การจัดเรียงอิเล็กตรอน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน หมายถึงอิเล็กตรอนในแต่ละอะตอมจะมีการจัดเรียงตามระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย

องค์ประกอบบรรยากาศ
บรรยากาศ คือ ชั้นของก๊าซต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก มีความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากผิวโลกขึ้นไป

ดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids หรือ Minor planets) เกิดขึ้นในยุคที่เกิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้ว ปัจจุบันมีวัตถุที่นักดาราศาสตร์ได้สังเกตพบและตั้งชื่อไว้อยู่ถึง 20,000 ดวง

ศูนย์กลางของระบบสุริยะ
ชาวบาบีโลนได้สร้างปฏิทินโดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ผ่านหน้ากลุ่มดาว จักราศี มันได้ตั้งชื่อ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทั้งห้าดวง ขึ้นเป็นชื่อวันในสัปดาห์

ภาคตัดกรวย
ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช

นิติเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์ หมายถึง วิชาแพทย์ที่นำมาใช้หรือเกี่ยวข้องกับงานทางด้านกระบวนการยุติธรรม

โครงสร้างของบรรยากาศ
โลกของเรามีบรรยากาศชั้นบางๆ ห่อหุ้มอยู่ บรรยากาศส่วนใหญ่มีลักษณะโปร่งแสง มองเห็นเป็นฝ้าบางๆ ที่ขอบของโลก นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเมฆสีขาวซึ่งเกิดจากน้ำในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบความหนาของบรรยากาศเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร

ไฮเดรนเยีย (Hydrangea)
ต่างประเทศมักรู้จักไฮเดรนเยียในชื่อของ ฮอร์เดนเชีย (Hortensia) ซึ่งเป็นพืชสกุลหนึ่งในวงศ์ Hydrangeaceae ซึ่ง ประกอบไปด้วยพืชสกุลต่าง ๆ ถึง 80 สกุล

เฟอร์เรตตีนดำ
เฟอเรท นับเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในอดีตเมืองไทยพบเห็นได้เพียงตามสวนสัตว์

ข้าวโพด
ข้าวโพดเป็นพืชในเผ่า (tribe) Maydeae ซึ่งลักษณะสำคัญของพืชในเผ่านี้คือ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกกัน แต่อยู่ในต้นเดียวกัน (monoecious)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย