Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      สิ่งแวดล้อม หมายถึง EVERYTHING AROUND US หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งรูปธรรม (สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้) และที่เป็นนามธรรมธรรม (กฎหมาย, วัฒนธรรม) ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อาจมีทั้งคุณ และโทษแก่มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2ประเภท

1.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ Natural environment

คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่ง ออกเป็น 2. ชนิดได้แก่

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Man – made environment

คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นแบบแผนในการ ดำเนิน ชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

 

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

1. เป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. ให้ความรื่นรมย์แก่ชีวิต
4. ให้ความสะดวกสบายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
5. รองรับของเหลือหรือเศษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
6. ปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุล
7. มีความสำคัญด้านวิชาการและเอกลักษณ์ของชาติ
8. มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com