วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      สิ่งแวดล้อม หมายถึง EVERYTHING AROUND US หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งรูปธรรม (สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้) และที่เป็นนามธรรมธรรม (กฎหมาย, วัฒนธรรม) ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อาจมีทั้งคุณ และโทษแก่มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2ประเภท

1.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ Natural environment

คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่ง ออกเป็น 2. ชนิดได้แก่

  • สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ Biological environment หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่นพืช มนุษย์ สัตว์ ป่า เป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ Physical environment หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่นภูเขา ดิน ลม ฟ้า อากาศ เป็นต้น

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Man – made environment

คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นแบบแผนในการ ดำเนิน ชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

 

  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมรูปธรรม คือสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะกายภาพ และมองเห็นได้ชัดเจน เช่นถนน อาคาร บ้านเรือนต่างๆเป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นมโนภาพ หรือสิ่งแวดล้อมนามธรรม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจากการ สร้าง จินตนาการ และต้องมีการแสดงออกมา จึงจะมองเห็นได้ชัดเจนนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่นกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองเป็นต้น

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

1. เป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. ให้ความรื่นรมย์แก่ชีวิต
4. ให้ความสะดวกสบายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
5. รองรับของเหลือหรือเศษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
6. ปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุล
7. มีความสำคัญด้านวิชาการและเอกลักษณ์ของชาติ
8. มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย