Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

         แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ แมลงมีความหลากหลายทั้งในเรื่องรูปร่าง และชีวิตความเป็นอยู่ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นแมลงจึงอาศัยอยู่ได้แทบทุกแห่งในโลกนี้ และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศต่างๆ ทั้งในน้ำ และบนบก แมลงมีทั้งโทษ และประโยชน์ แมลงที่เป็นโทษได้แก่ ชนิดที่ทำลายพืช เครื่องใช้ต่างๆ หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์ ขณะเดียวกันแมลงมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ช่วยผสมเกสรพืช ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ น้ำผึ้งหรือ เส้นไหมที่มนุษย์นำไปใช้เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นยังเป็นศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies) ทำลายแมลงศัตรูพืช ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภคได้ แมลงบางชนิด เช่น แมลงหางดีด หิ่งห้อย ยังสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น แมลงหางดีด และหิ่งห้อย ชอบอาศัยในพื้นที่ที่สะอาดไม่มีมลพิษ

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญสภาวะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตลอดเวลา เนื่องจาก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การล่าเพื่อการค้า ซึ่งพืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ มีผลทำให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตได้และมีปริมาณลดลง แมลงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศต่างๆการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากร ธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ ในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่เรามี โดยเฉพาะด้านแมลงที่ยังมีการศึกษาน้อยมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อให้ทราบสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติทางด้านแมลงของประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ และแมลงที่หายากไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com