เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจานเดียว

กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารจานเดียวในที่นี้หมายถึง อาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ของไทย โดยได้พยายามให้อาหารครบ 5 หมู่ในหนึ่งจาน ประโยชน์ของอาหารจานเดียว

  1. ให้สารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ลักษณะการทำงานและสภาวะของร่างกาย
  2. ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ โดยรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้อาหารทดแทนและการนำอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลง ประกอบเป็นอาหารบริโภค โดยให้พอเหมาะกับการบริโภคของแต่ละบุคคลในครอบครัว
  3. สร้างอุปนิสัยในการบริโภค เป็นการสร้างพื้นฐานการบริโภคที่ง่าย ประหยัดถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยก่อนเรียนซึ่งเป็นวัยที่เลือกกินอาหารตามชอบ ทำให้ได้อาหารไม่ครบตามความต้องการของร่างกายและเป็นสาเหตุให้เด็กในวัยนี้เป็นโรคขาดสารอาหารเป็นจำนวนมาก

» การดำเนินงานส่งเสริมอาหารจานเดียว
» ข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียว
» ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว
» ข้าวผัดไข่ใส่ถั่วแดงหลวง
» ข้าวผัดพระตำหนักสวนกุหลาบ
» ข้าวผัดอนามัยสามสี
» ข้าวผัดน้ำพริกเผาเสริมถั่ว
» ข้าวผัดมังสวิรัต
» ข้าวผัดรวมมิตรเกษตร
» ผัดเส้นพระตำหนักสวนกุหลาบ
» เส้นหมี่ผัดเต้าหู้ยี้
» ผัดหมี่ชาวเหนือ
» หมี่กะทิ
» ข้าวราดหน้าไก่คะน้าถั่วแดง
» ไข่กวนถั่วเขียวราดหน้าผักคะน้า
» ข้าวราดหน้าหมูปั้นก้อนผสมถั่ว
» เส้นราดหน้าพระตำหนักสวนกุหลาบ
» ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับผสมถั่ว
» สุขาภิบาลอาหาร

บรรณานุกรม

  • ศรีสมร คงพันธุ์ "โครงการอาหารกลางวัน" กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์หยี่เฮง จำกัด, 2530
  • คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. คู่มือการจัดกิจกรรม โครงการกลางวัน.กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์ รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2527
  • เคหกิจเกษตร, กลุ่มงาน. กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร."สรุปผลการศึกษาพัฒนาอาหารกลางวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 2527.
  • สาธารณสุข, กระทรวง. กองโภชนาการ. กรมอนามัย. ตารางแสดงคุณค่าอาหารของไทย,กรุงเทพมหานคร. พฤศจิกายน 2527.
  • ทวีรัสมิ์ ธนาคม "ตำราโภชนาการ" ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์ วิบูลย์กิจการพิมพ์, 2522
  • อมเชีย วงศ์ทอง, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.

คณะผู้จัดทำ
จารุณี เหลืองกำเนิด
ธนิต ชังถาวร
ช่อทิพย์ กุศลผลบุญ
กลุ่มงานเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย