เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ (1)

» หน้าถัดไป


💠 ข้อมูลการเกษตร
รวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
» ข้าว-ธัญพืช
» พืชไร่
» ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
» พืชผัก-สมุนไพร
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» ศัตรูพืช
» ปศุสัตว์
» ประมง
» การแปรรูปผลผลิต
» วิทยาการเกษตรอื่นๆ

💠 ไบโอดีเซล
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งได้มาจากปาล์ม สบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้วหรือไขมันจากสัตว์ นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์ โดยมีกรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

💠 การสุขาภิบาลและโรคโคเนื้อ
โรคสัตว์แบ่งออกได้หลายประเภทตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค การติดต่อของโรคและตามระดับความรุนแรของโรค

💠 แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การนำสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ด้วย

💠 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายรักษาสภาพของดิน บำรุงดินและสภาพแวดล้อมให้ดี

💠 มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ความเป็นอันตราย ความเป็นพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

💠 งานและพลังงาน
พลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ จนกระทั่งปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานต่าง ๆ ทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตและใช้อำนวยความสะดวกได้มากขึ้น

💠 การกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)
การกลั่นน้ำมันดิบคือ การย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็น กลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ

💠 กระดาษ
มนุษย์เราใช้กระดาษในการดำรงชีวิตมาก  และบ่อยจนอาจจะถือได้ว่า  กระดาษเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตและอารยธรรม

💠 ข้าวโพด
ถิ่นกำเนิดของข้าวโพดอยู่ในทวีปอเมริกา อาจเป็นเม็กซิโกหรืออเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้

💠 การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ส่วนขับเคลื่อนดาวเทียม ทำหน้าที่ขับเคลื่อนดาวเทียมให้อยู่ในตำแหน่งวงโคจร ซึ่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

💠 อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม
ในอดีตนั้นธาตุพลูโตเนียม (Plutonium) ถือเป็นธาตุเดียวที่ถูกใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาธาตุชนิดอื่นเข้ามาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์

💠 หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
หากประชาชนหันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านหลอด ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 800,000 ตันต่อปี ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท

💠 ทฤษฎีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ ขนาดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ยีสต์

💠 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย