เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ (1)

» หน้าถัดไป

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายรักษาสภาพของดิน บำรุงดินและสภาพแวดล้อมให้ดี

มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ความเป็นอันตราย ความเป็นพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

งานและพลังงาน
พลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ จนกระทั่งปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานต่าง ๆ ทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตและใช้อำนวยความสะดวกได้มากขึ้น

การกลั่นน้ำมัน(Oil Refinery)
การกลั่นน้ำมันดิบคือ การย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็น กลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ

กระดาษ
มนุษย์เราใช้กระดาษในการดำรงชีวิตมาก  และบ่อยจนอาจจะถือได้ว่า  กระดาษเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตและอารยธรรม

ข้าวโพด
ถิ่นกำเนิดของข้าวโพดอยู่ในทวีปอเมริกา อาจเป็นเม็กซิโกหรืออเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้

การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ส่วนขับเคลื่อนดาวเทียม ทำหน้าที่ขับเคลื่อนดาวเทียมให้อยู่ในตำแหน่งวงโคจร ซึ่งจะต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม
ในอดีตนั้นธาตุพลูโตเนียม (Plutonium) ถือเป็นธาตุเดียวที่ถูกใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาธาตุชนิดอื่นเข้ามาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์

หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
หากประชาชนหันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านหลอด ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 800,000 ตันต่อปี ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท

ทฤษฎีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ ขนาดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ยีสต์

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ถั่วเหลือง (Soybean)
ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชที่สำคัญและเป็นพืชอาหารเก่าแก่พืชหนึ่งของโลก ชาวจีนรู้จักใช้ประโยชน์พืชนี้มานานกว่า 4700 ปีมาแล้ว

ระบบดาวเทียม GPS
GPS หรือ Global Positioning System ชื่อภาษาไทยบัญญัติโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 ไว้ว่า "ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์
โปรแกรม Google Earth เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม

สื่อโทรทัศน์ (Television)
สื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบันนี้ เพราะสื่อเป็นตัวที่แสดงให้บุคคลอื่นรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยการใช้สื่อต้องมีการสื่อสารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคน

วิวัฒนาการการพิมพ์ของไทย
หนังสือเป็นแหล่งความรู้ของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในประเทศไทยหนังสือก็จัดเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ หนังสือเล่มแรกที่มีการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจัดพิมพ์คือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย

ข้อมูลการเกษตร
รวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
» ข้าว-ธัญพืช
» พืชไร่
» ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
» พืชผัก-สมุนไพร
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» ศัตรูพืช
» ปศุสัตว์
» ประมง
» การแปรรูปผลผลิต
» วิทยาการเกษตรอื่นๆ

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย