สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การแพร่โรค

โรคอีโบลาถูกนําเข้าสู่ ประชากรมนุษย์ผ่านการสัมผัสกับเลือด สิ่งคัดหลั่ง อวัยวะ หรือของเหลวชนิดอื่นจากร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อ ในแอฟริกามีหลักฐานว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้จากการจับต้องสัตว์ติดเชื้อได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา ค้างคาวผลไม้ ลิง แอนติโลปป่า และเม่น สัตว์เหล่านี้ อาจกำลังป่วยหรือพบเป็นซากอยู่ ในป่าทึบที่มีฝนตกมาก

จากนั้นโรคอีโบลาก็ แพร่ ระบาดไปในชุมชนโดยการแพร่ โรคจากคนสู่ คน การติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสโดยตรง (ผ่านผิวหนังที่เป็นแผลหรือเยื่อชุ่ม) กับเลือด สิ่งคัดหลั่ง อวัยวะ หรือของเหลวชนิดอื่นจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และจากการสัมผัสโดยอ้อมกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว พิธีฝังศพที่ผู้เข้าร่วมพิธีมีโอกาสสัมผัสร่างกายของผู้ตายโดยตรงมีบทบาทต่อการแพร่ โรคอีโบลา นอกจากนี้ ชายผู้หายป่วยด้วยโรคอีโบลาแล้วยังสามารถแพร่ เชื้อไวรัสผ่านน้ำอสุจิของเขาได้อีกนานถึง 7 สัปดาห์หลังหายจากโรค

บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลมักจะติดเชื้อในระหว่างให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลา การติดเชื้อเช่นนี้ เกิดขึ้นจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในขณะที่ละเลยวิธีปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันไว้ก่อนเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

ในกลุ่มคนงานที่ต้องสัมผัสลิงหรือหมูที่ติดเชื้อเรซตันอีโบลาไวรัสพบว่ามีหลักฐานของการติดเชื้อหลายรายในคนที่ไม่ มีอาการแสดงทางคลินิก ด้วยเหตุนี้ จึงดูเหมือนว่า เชื้อเรซตันอีโบลาไวรัสมีความสามารถน้อยกว่าอีโบลาไวรัสชนิดอื่น ๆ ในการก่อให้เกิดโรคในคนอย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักฐานเท่าที่มีในกรณีนี้ มีมาจากกลุ่มผู้ใหญ่ ชายที่สุขภาพดี จึงยังอาจเร็วเกินไปที่จะอ้างว่าเชื้อไวรัสนี้มีผลต่อสุขภาพของคนเช่นเดียวกันนี้ ในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอ กลุ่มผู้มีโรคประจําตัว กลุ่มสตรีมีครรภ์และกลุ่มเด็ก ยังต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเรซตันอีโบลาไวรัสอีกมากก่อนจะบรรลุข้อสรุปที่แน่ ชัดเกี่ยวกับความสามารถก่อโรคและความร้ายแรงของเชื้อไวรัสชนิดนี้ในคน

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ