สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรกฏาคม 2557

    โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (โรคอีโบลา หรือ EVD) เดิมเรียกว่าโรคไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคของคนที่มีอาการรุนแรงและมักจะถึงแก่ชีวิต การระบาดของโรคอีโบลามีอัตราป่วยตายที่สูงได้ถึงร้อยละ 90 การระบาดของโรคอีโบลามักจะเกิดขึ้นในหมู่ บ้านที่ห่างไกลของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกบริเวณชายป่าทึบเขตร้อนที่มีฝนตกมาก เชื้อไวรัสนี้แพร่จากสัตว์ป่ามาสู่คน จากนั้นจึงแพร่ระบาดต่อไปในหมู่ คนโดยการแพร่โรคจากคนสู่คน

เชื่อกันว่าค้างคาวผลไม้ในวงศ์ Pteropodidae คือแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของไวรัสอีโบลา ผู้ป่วยโรคนี้ ที่มีอาการรุแรงจําเป็นต้องดูแลแบบประคับประคองอย่างเข้มงวด ยังไม่มียาหรือวัคซีนจําเพาะชนิดใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันโรค ทั้งในคนและในสัตว์โรคอีโบลาปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 เป็นการระบาดที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสถานที่ 2 แห่งคือเมืองนซารา ประเทศซูดาน และเมืองยัมบูกู สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก การระบาดที่เมืองยัมบูกูเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่ น้ำอีโบลา โรคนี้ จึงได้ชื่อตามชื่อแม่น้ำตั้งแต่นั้นมาสกุลอีโบลาไวรัส เป็นสมาชิกหนึ่งในสามสกุลของวงศ์Filoviridaeหรือไฟโลไวรัส อีกสองสกุลได้แก่มาร์เบอร์กไวรัส และ คิววาไวรัส ในสกุลอีโบลาไวรัสมีไวรัส 5 ชนิดได้แก่

  1. บุนดีบูเกียว อีโบลาไวรัส (BDBV)
  2. ซาอีร์ อีโบลาไวรัส (EBOV)
  3. เรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV)
  4. ซูดาน อีโบลาไวรัส (SUDV)
  5. ไทฟอร์เรส อีโบลาไวรัส (TAFV)

บุนดีบูเกียว อีโบลาไวรัส(BDBV), ซาอีร์ อีโบลาไวรัส(EBOV), และซูดาน อีโบลาไวรัส(SUDV) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดขนาดใหญ่ ของโรคอีโบลาในแอฟริกาในขณะที่เรซตัน อีโบลาไวรัส(RESTV)และไทฟอร์เรส อีโบลาไวรัส (TAFV)ยังไม่ เคยเกี่ยวข้อง สําหรับเชื้อชนิดเรซตัน อีโบลาไวรัส(RESTV)ซึ่งพบในฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสามารถก่อการติดเชื้อในคนได้ แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีรายงานผู้ที่ป่วยหรือตายจากเชื้อชนิดนี้

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ