สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล

การแพร่ เชื้อไวรัสอีโบลาจากคนสู่คนย่อมเกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเลือดและสารเหลวจากร่างกาย ที่ผ่านมามีการรายงานว่าเกิดการแพร่ เชื้อสู่บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลเมื่อมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการติดเชื้อถูกละเลย

เราไม่ มีทางทราบได้ชัดเจนแต่ ต้นว่าผู้ป่วยรายใดเป็นโรคอีโบลาเนื่องจากอาการและอาการแสดงเบื้องต้นมักจะไม่ชี้ชัดด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลต้องปฏิบัติงานตามแนวปฎิบัติมาตรฐานเพื่อป้องกันไว้ก่อนต่อผู้ป่วยทุกรายในทุกกระบวนการตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ป่วยนั้นจะป่วยด้วยโรคใด แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมสุขอนามัยพื้นฐานของมือสุขอนามัยของการหายใจการใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (ตามความเสี่ยงต่อการกระเด็นเปื้อน หรือการสัมผัสสิ่งติดเชื้ออื่น ๆ) วิธีที่ปลอดภัยในการฉีดยาและการฝังศพ

นอกจากแนวปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อป้องกันไว้ก่อนดังกล่าวนี้บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลาควรทําตามมาตรการควบคุมการติดเชื้ออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนโดยไร้การปกป้องตนเอง เมื่อต้องอยู่ใกล้ (ภายในระยะ 1 เมตร) กับผู้ป่วยโรคอีโบลา บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลควรสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (หน้ากากใสหรือหน้ากากอนามัยและแว่นปกป้องนัยน์ตา) เสื้อคลุมแขนยาว และถุงมือที่สะอาด (สําหรับบางกระบวนการต้องใช้ถุงมือไร้เชื้อ) ผู้ที่ทํางานในห้องปฏิบัติการก็ มีความเสี่ยง การจับต้องตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากคนและสัตว์ต้องสงสัยเพื่อวินิจฉัยโรคอีโบลาควรทําโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกฝนและดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ