สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลกจัดหาผู้เชี่ยวชาญและเอกสารความรู้ทั้งมวลเพื่อสนับสนุนการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค คําแนะนําเพื่อการควบคุมการติดเชื้อในขณะให้การรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลา ปรากฎในเอกสารชื่อว่า “คําแนะนําระหว่างกาลเพื่อการควบคุมการติดเชื้อในขณะให้การรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออกจากไฟโลไวรัส (อีโบลา, มาร์เบอร์ก) มีนาคม 2551” เอกสารฉบับนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ ให้ทันสมัย

องค์การอนามัยโลกได้จัดทําบันทึกช่วยจําฉบับหนึ่งเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันไว้ก่อนในสถานพยาบาล (อยู่ระหว่างการปรับแก้ให้ทันสมัย) มาตรฐานการปฏิบัติดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคผ่านทางเลือดและทางอื่น ๆ หากนํามาตรฐานการปฏิบัตินี้ ไปปฏิบัติอย่างทั่วหน้า จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ อันเกิดจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายได้

 

จึงแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันไว้ก่อนฉบับนี้ ในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกราย โดยไม่ ต้องคํานึงถึงสถานภาพว่าเป็นผู้ป่วยระยะติดต่อหรือไม่ เนื้อหาของมาตรฐานการปฏิบัตินี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการควบคุมการติดเชื้อ ได้แก่ สุขอนามัยของมือ การใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดและของเหลวจากร่างกาย การป้องกันเข็มตําและการบาดเจ็บจากของมีคมอื่น ๆ และมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่จําเป็น

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ