Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          พระพุทธศาสนาถือกำเนิด ณ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายหลังจึงได้เผยแผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดยทั่วไป เชื่อกันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย ประมาณ พ.ศ.300 ได้ทรงส่งคณะพระธรรมฑูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามดินแดนต่างๆ ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็นคณะพระธรรมฑูตจำนวน 9 สายด้วยกันโดยเฉพาะสายที่ได้เดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิคือสายที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยพระโสณะและพระอุตตระทำให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่และมีความเจริญก้าวหน้าในดินแดนแห่งนี้ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com