ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม (1)

» หน้าถัดไป

หอพระไตร
รวมธรรมบรรยาย พุทธภาษิต พระไตรปิกฎ พระสูตร คำสอน รวมคาถา บทสวดมนต์

การปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี

การรู้ธรรม เห็นธรรม
ในเมื่อจิตรู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากอำนาจของโลภะ เกิดมาจากอำนาจของโทสะ เกิดมาจากอำนาจของโมหะ จิตมันก็จะยอมรับว่าไฟ คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นอันว่าจิตรู้ธรรมเห็นธรรม

คุณธรรม 4 ประการ
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
 ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม

อธิปไตย ตามหลักธรรม
 ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี เรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม

ลักษณะประเสริฐ 32 ประการ ของพระพุทธเจ้า
เมื่อครั้งพุทธกาล โกณฑัญญะพราหมณ์ ได้ถวายคำพยากรณ์พระศิริลักษณะพระสิทธัตถะกุมารว่า พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชา และจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก

พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
พระนันทศากยะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระน้านางเป็นพุทธอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกัน

ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
คำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยตั้งหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ตำนานพระฤๅษี
ที่วางไว้พระฤๅษี เป็นคำที่เรียกคนที่มีพลังจิตเด็ดเดี่ยวมุ่งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่าง เช่นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มีวาจาสิทธิ์ และอีกมากมาย

พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เป็นธิดาของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์ บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า “ภัททา”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไว้ทุกด้าน

วันโลกาวินาศ คำทำนายของนักบุญตอนสิ้นโลก
ในการบำเพ็ญภาวนาติดต่อกับพระเจ้า และอยู่ในญาณนิมิตของบรรดาเหล่าท่านนักบุญทั้งหลายนั้น อาจสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ได้จากญาณนิมิตของท่าน

มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่อาจารย์ (นิทานชาดก)
พระเทวทัตกล่าวว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า พระสมณโคดมมิใช่อาจารย์ ไม่ได้บวชให้เรา เมื่อกล่าววาจาเช่นนั้น ก็เสื่อมจากฌาน

ความรักเพศเดียวกันในทัศนะพระพุทธศาสนา
รูปแบบความรักของมนุษย์ที่เราพบเห็นเป็นปกติในสังคม ก็คือ ความรักระหว่างต่างเพศ คือ ชายรักหญิง หญิงรักชาย เป็นจุดเริ่มต้นของระบบครอบครัว

อุปมาโวหารที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา
คัมภีร์พระเวทเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลก คำว่าเวท มาจากรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตว่า วิทฺ แปลว่า รู้

การอุบัติขึ้นและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องความพากเพียรพยายามที่ถูกทาง เป็นเรื่องคุณงามความดีที่สร้างสมอบรมมาในชาติต่างๆ จนบารมีเต็มบริบูรณ์ จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชนชาติไทยปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาแต่อดีตให้สามารถคงอยู่ พัฒนาให้มีคุณค่าสืบต่อไป

จุดเริ่มต้นแห่งสุริยะเทพ พระแม่ และพระบุตรผู้ฟื้นคืนชีพ
จุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ดินแดนแห่งนี้ เยรูซาเล็มแผ่นดินเกิดของท่านนบีอีซา และมันจะไม่สิ้นสุดตราบจนวันสุดท้าย

สุริยสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้น ในสังขารทั้งปวง

พระเรวตขทิรวนิยเถระ
พระเรวตขทิรวนิยะ เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อ วังคันตะ มารดาชื่อ นางสารี เกิดในหมู่บ้านของตำบลนาลันทา แคว้นมคธ

เต๋าแห่งฟิสิกส์
หนทางที่กอปรด้วยหัวใจ ฟิสิกส์สมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ เกือบทั้งหมด

ลัทธิเต๋า
เล่าจื้อ ไม่ชอบชีวิตหรูหรา แต่ทุกคนดูเหมือนจะมุ่งมั่นเพื่อเงินชื่อเสียงและอำนาจ ในขณะเดียวกันทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยการโกงกินกันอย่างมโหฬาร

พระพุทธรูปที่สำคัญของไทย
พระแก้วมรกต
พระพุทธชินราช
พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธเทวปฏิมากร
พระศรีสากยมุนี
พระพุทธชินสีห์
พระศาสดา
พระโต วัดบวรนิเวศวิหาร
พระสิทธารถ
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
พระพุทธไตรรัตนนายก
หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
พระไสยา
พระนอนจักรสีห์
พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
พระนอนวัดขุนอินทประมูล
พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
พระนอนวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
พระพุทธโสธร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อบ้านแหลม
หลวงพ่อโตวัดอินทร์

คณะสงฆ์อนัมนิกาย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ญวนที่อยู่เมืองกาญจนบุรี มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม แล้วจัดให้เป็นทหารปืนใหญ่ฝ่ายวังหลวง

ทฤษฎีวิวัฒนการโลกตามหลักพุทธศาสนา
ความเป็นไปของโลก ตามเนื้อหาในพระสูตร และยังมีเนื้อหาอันเป็นคำสอนที่มีปรากฎอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ ในทรรศน์ของนักค้นคว้า และคติความเชื่อของศาสนา

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน
จริยศาสตร์ปัจจุบันที่จะนำมาศึกษาร่วมกับพุทธศาสนาคือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม และจริยศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ เท่านั้น และเป็นการศึกษาพอให้เห็นในภาพกว้าง ในบางแง่มุม

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา
เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ในแผ่นดินชมพูทวีปแถบเอเชียใต้ ตั้งแต่ยุคโบราณ ประมาณ 2500 ปีมาแล้ว ค่อยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามกาล และแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มนุษย์เผ่าละว้าได้ตั้งบ้านเรือนแบบง่าย ๆ ขึ้น ต่อมาชาวอินเดียเดินทางมาสอนอารยธรรมแก่พวกละว้า ชาวอินเดียบางเหล่าก็ได้เดินทางมาปกครองชนเหล่านั้น

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่
สังคมของผู้ประพันธ์มีความโน้มเอียงในลักษณะเช่นใด ย่อมมีส่วนในการเข้าในการเข้าไปกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมไม่มากก็น้อย

บาป 7 ประการ ตามคติของคริสต์ศาสนา
บาป 7 ประการ เป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคในอดีตกาล ให้มนุษย์ไม่ทำตามสัญชาตญาณของตนมากจนเกินไป

นกแสก
เชื่อกันว่ายามใดที่นกแสกส่งเสียงร้องและบินผ่านหลังคาบ้านใด บ้านนั้นเป็นต้องมีคนเจ็บหรือมีอันเป็นไปไม่เว้นแม้แต่ความฝัน

พุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลในการกำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม

พุทธศาสนากำจัดทุกข์ในสังสารวัฏ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของเจ้าชายสิทธัตถะ จนกระทั่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้รับการขนานนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นจึงเผยแผ่คำสอนของพระองค์ ต่อมาเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขให้แก่โลก
พระพุทธศาสนาหลักคำสอนตามอริยสัจ 4 มีความสุขแก่ตนเอง และสังคม การปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลก

การเดินทางของพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีบทบาท และมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย มีจุดกำเนิดมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของศาสนา และเนื้อหาของคำสอนนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง

พุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมแก่โลก
อารยธรรม หมายถึง การพัฒนาวัฒนธรรมทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจที่เจริญสูงสุด พระพุทธศาสนาส่งเสริมอารยธรรมทางจิตใจ โดยใช้สติปัญญา

พุทธปรัชญา
พระพุทธเจ้าหรือพระมานเดิมว่า เจ้าชายสิตถะ ผู้เป็นต้นกำเนิดของพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญากับธรรมชาตินิยม
ในทางอภิปรัชญา พระพุทธศาสนาน่าจะมีทัศนะใกล้เคียงกับธรรมชาตินิยม(Naturalism)ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน

พุทธานุพุทธประวัติ
สหชาต “ผู้เกิดร่วมด้วย” หมายถึง บุคคล (ตลอดจนสัตว์และสิ่งของ) ที่เกิดร่วมวันเดือนปีเดียวกัน หมายถึง ผู้เกิดร่วมปีกัน ตำนาน

ประวัติสมเด็จพระวันรัต
ครอบครัวของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ นั้นเป็นคหบดีผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ปรากฎหลักฐานว่าร่ำรวยมาจากทั้งสองฝ่าย ทั้งอุบาสกลุ้นฮวดและอุบาสิกากิมหลงล้วนเป็นผู้สืบทอดสกุลที่มีมรดกตกทอดเป็นทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก

พุทธจริยศาสตร์
จริยศาสตร์ (ethics) ตรงกับภาษาละตินว่า ethos, ethikos ซึ่งในสมัยกรีกโบราณจะใช้คำเหล่านี้ในหลายความหมาย อาทิ อุปนิสัย ประเพณี อารมณ์ หรือกิริยาท่าทาง

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักพุทธธรรมคำสอน หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมแห่งการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยดีโดยชอบ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงโปรดสอนแก่ชนนิกรทั่วถ้วนหน้ากัน

พุทธจริยศาสตร์เพื่อมหาชน
จริยศาสตร์เพื่อมหาชน เกิดจากการเน้นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มหายานเห็นว่า จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวก พร้อม ๆ กับผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

เอตทัคคะ
หมายถึงผู้ประเสริฐสุดในทางใดทางหนึ่ง เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ

ประวัติพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจาก ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาฮินดู

มหาเวสสันดรชาดก ฉบับวิงวอนหลวง(ล้านนา)
เทศน์พื้นเมืองมหาเวสสันดรทำนองล้านนาโดยท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณ(บุญทัน) เจ้าอธิการวัดหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

เทศน์มหาชาติ
การเทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ

โสฬสปัญหา
โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด  เพราะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มีปัญหาเห็นปรากฏ

นิกายในศาสนาคริสต์
ในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine the Great) พระองค์ได้ตั้ง ราชธานีใหม่ในภาคตะวันออก แถบประเทศตุรกีในปัจจุบัน และได้พระราชทานนามราชธานีนี้ว่า คอนสแตนติโนเปิล

ขงจื้อ
ขงจื้อเป็นนักปฏิรูปคนแรกซึ่งปฏิรูปชีวิตและรัฐบาล (การปกครอง) กล่าวคือ ได้พยายามอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มองโลกอย่างกว้าง ๆ

ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย
กะลาสีโปรตุเกสสามารถเดินเรือมาทางเอเชียถึงอินเดีย มะละกา ญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากสองประเทศนับถือคริสตศาสนา จึงมีการเผยแผ่ศาสนาในดินแดนที่พบด้วย

กรรม
 มีคนบางคนที่ทำกรรมชั่ว แต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวย มีอำนาจวาสนา มีคนเคารพยกย่อง

พระวรสารแห่งชีวิต
ชีวิตมนุษย์มีต้นกำเนิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า ทุกชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลก

คุณค่าพระวรสาร
คุณค่าพระวรสาร คือ คุณค่าที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน

อุเบกขา
อุเบกขาเป็นคุณลักษณะของปัญญาที่เกิดในองค์ฌานที่เฝ้าสังเกตพิจารณาดูอาการของจิต เจตสิก และรูป หรือขันธ์ห้า

กามเทพ (Cupid)
Eros เป็นทายาทที่เกิดแต่เทพี Aphrodite เทพเจ้าแห่งความรักและเพศรส และบิดาคือ Ares เทพเจ้าแห่งสงคราม

สมาธิ
เหนือความสำเร็จใดๆ ของมนุษย์ สิ่งที่เป็นความปรารถนาอันสำคัญของแต่ละบุคคลคือการเป็น ผู้มีสุขภาพพลานามัยดี

ชีวิต
การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองจะทำให้เข้าใจข้อเท็จจริง คุณค่า ความสำคัญ ความเป็นไปและความควรจะเป็นแห่งชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง

พระสงฆ์กับการเมืองไทย
ความเข้าใจที่ว่า พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย บำเพ็ญพรตภาวนาอยู่แต่ในอารามนั้น ในความเป็นจริง พระสงฆ์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อยู่เสมอ

พุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลในการกำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม

อนัตตา
พระพุทธองค์ทรงใช้หลักอนัตตาเพื่อการถอดถอนและทำลายความหลงและอคติให้สิ้น แต่ต่อมาพระองค์ทรงใช้หลักการนี้ในการแผ่ขยายหลักแห่งการตรัสรู้หรือนิพพาน

ประวัติอนุพุทธะ
อนุพุทธประวัติ หมายถึง เรื่องที่กล่าวถึงความเป็นไปในชีวประวัติ และปฏิปทาของหมู่ชนผู้ได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น

มนุษย์ในทัศนะของเซน
เมื่อพุทธศาสนาแยกออกเป็นนิกายเถรวาทกับมหายานในเวลาต่อมา ฝ่ายมหายานเองแม้จะมีทัศนะหลายอย่างไม่ตรงกับทัศนะของฝ่ายเถรวาท

มนุษย์กับการใช้เหตุผล
การใช้เหตุผลและการรู้จักใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตถือว่า เป็นพัฒนาการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ

สมาธิ (MEDITATION)
สมาธิ คือ การที่จิตตั้งมั่นนึกถึงสิ่งใดสิ่งเดียว หรือ การที่จิตมีความสงบเพ่งอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือการมีอารมณ์อันเดียว ไม่วอกแวก ฟุ้งซ่าน หวั่นไหว ตรงกับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “MEDITATION”

พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล, ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอกุศล ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอัพยากฤต ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศาล เป็นไฉนเล่า

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาถือกำเนิด ณ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายหลังจึงได้เผยแผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดยทั่วไป เชื่อกันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย

พระเจ้าสิบชาติ
พระเจ้าสิบชาติ ทศชาติชาดก อภิมหาบารมีแห่งการ บำเพ็ญเพียร

นางวิสาขา
นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่า ธนญชัย มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี และปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุอยู่ในวัย 7 ขวบ

จักรวาลในทัศนะของเซน
อาจมีชาวพุทธบางคนเห็นว่า หากเรายอมรับว่าสรรพสิ่งในจักรวาลเนื่องสัมพันธ์ถึงกันหมด ดังนั้น เราย่อมบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเราการพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆ

ท่านศาสดามูฮัมหมัด
ท่านเป็นผู้เดียวใน ประวัติศาสตร์ที่ได้ประสบความสำเร็จ อย่างสูงสุดทั้งในด้านศาสนาและด้านทางโลก

เซน
เซน เป็นลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นลัทธิที่ใหญ่และมีศรัทธามากล้นจากทั่วโลกการเผยแผ่ลัทธิเซนนี้เริ่มจากประเทศจีนก่อนเป็นลำดับแรก

โหราศาสตร์ไทย
ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพได้กล่าวไว้ว่า เมื่อโลกถูกไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญ เหลือแต่ความว่างเปล่า บรรดาพระเวท พระธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันเข้า เกิดเป็นพระอิศวร พระอิศวรจึงสร้างโลกใหม่ให้บังเกิดมี มนุษย์ สัตว์ และพืช

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย