Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ในพื้นที่ที่ยังไม่พบการระบาด เกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้

ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง เกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้

การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนนำไปปลูกสิ่งสำคัญที่สุดที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้การระบาดของเพลี้ยแป้ง กระจายเพิ่มขึ้น คือการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีทุกครั้งก่อนปลูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งที่อาจติดมากับท่อนพันธุ์ก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้

  1. ฉีดพ่นสารเคมีที่แนะนำที่ต้นมันสำปะหลังที่เกษตรกรตัดและกองสุม เตรียมไว้เพื่อทำพันธุ์ เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งที่อาจติดมากับต้นพันธุ์ก่อน
  2. ตัดต้นมันที่จะปลูกเป็นท่อน ๆ และนำมาวางเรียงมัดเป็นมัด ๆ หรือเรียงใส่กระสอบป่านหรือกระสอบไนล่อน เพื่อให้สะดวกในการแช่หรือยกขึ้นยกลงจากภาชนะที่ใช้แช่ โดยภาชนะที่ใช้แช่สามารถใช้ถังหรืออ่างพลาสติก หรือภาชนะอะไรก็ได้ตามความสะดวกของเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องแช่ท่อนพันธุ์ให้จมมิดใต้น้ำที่ผสมสารเคมีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5-10 นาที ซึ่งจะมีผลต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งที่อาจจะติดมากับท่อนพันธุ์ได้ดี และสามารถป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้งเข้าทำลายต้นมันสำปะหลังที่ปลูก ตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน เมื่อแช่ท่อนพันธุ์แล้วควรปลูกให้เสร็จภายใน 1 วัน

  สารเคมีที่แนะนำให้เกษตรกรใช้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกได้แก่

ภายหลังที่เกษตรกรปลูกแล้ว ต้องหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 14 วัน หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้งให้ดำเนินการฉีดพ่นด้วยสารเคมีดังนี้

ในพื้นที่ 1 ไร่เกษตรกรต้องใช้สารดังที่กล่าวข้างต้นที่ผสมแล้วฉีดพ่นไม่น้อยกว่าไร่ละ 80 ลิตร จึงจะให้ผลในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดี และสารไวท์ออยที่ใช้ควรเป็นสารไวท์ออยชนิด 67%EC

จากการศึกษาของคุณสุเทพ สหายา นักกีฏวิทยา ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบว่าการใช้สารไทอะมิโทแซม 25%WG อัตรา 2 กรัมผสมไวท์ออย อัตรา 50 มิลลิกรัม ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งดีที่สุด และมีต้นทุนถูกที่สุด

เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ก่อนการใช้สารเคมีทุกครั้ง ต้องอ่านฉลากกำกับการใช้สารเคมีให้เข้าใจ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องสวมเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันสารเคมีให้รัดกุมและมิดชิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรจากสารเคมีที่ใช้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com