ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

จากพระไตรปิฏ ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ (เถรวาท)
ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ)
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร รวบรวม และเรียบเรียง

         ข้าพเจ้าได้ รวบรวมเรียบเรียง หนังสือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามแนวทางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ฝ่ายเถรวาท ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก ที่ได้วางหลักพระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา และนับถือแพร่หลายในประเทศ ไทย พม่า ลังกา ลาว และกัมพูชา ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม องค์ปฐมปรมาจารย์พระกรรมฐาน อันเป็นศูนย์กลางพระกรรมฐาน ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐานได้ทราบแนวทางที่ถูกต้องตามหลักในพระไตรปิฎก และช่วยให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ไม่ต้องค้นหาหลักฐานในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นการเสียเวลา เพราะในพระไตรปิฎกมีหนังสือต้องค้นคว้าถึง ๘๐ เล่ม

อีกทั้งข้าพเจ้าเคยได้ยินพระนักปฎิบัติบางท่าน พูดถึงเรื่องการปฎิบัติพระกรรมฐาน ผิดบ้าง ถูกบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าเคยได้ยินมานาน จึงเห็นว่าควรจะค้นเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ ให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ได้ศึกษาหาความรู้ และพูดเรื่องการปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักในพระไตรปิฎก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง

สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม