ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๘ พระองค์

๕๐.

จัตตาลฬีสะสะหัสสานิ
ตัสสะ อายุ อะนุตตะโร
กะโรตุ โส สะทา นาโถ
อายุ สุขัง พะลัญจะ โน.

ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ แม้นั้น ผู้ทรงมีพระชนมายุสี่หมื่นปี ทรงเป็นผู้ไม่มีใครเปรียบ ทรงเป็นที่พึ่ง โปรดประทานอายุ ความสุขและกำลังแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๕๑.
โกนาคะมะนะ สัมพุทโธ
ติงสะหัตถะสะมุคคะโต
ติงสะวัสสะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน.

พระโกนาคมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระวรกายสูงสามสิบศอก ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุสามหมื่นปี

๕๒.

ธัมมามะเตนะ ตัปเปตา
เทวะสังฆัง สุราละเย
มะหีตะเล จะ ชะนะตัง
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ทรงยังหมู่ทวยเทพบนสวรรค์ และหมู่มนุษย์บนพื้นโลก ให้อิ่มเอิบด้วยอมตธรรมคือพระนิพพาน โปรด ประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๕๓.

กัสสะโป นามะ สัมพุทโธ
ธัมมะราชา ปะภังกะโร
วีสะตีหัตถะมุพเพโธ
วีสัสสะหัสสะอายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทรงมีพระรัศมี ทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอก ทรงมีพระชนมายุสองหมื่นปี

๕๔.

อะนูปะโม สะมะสะโม
เทวะสัตถา อะนุตตะโร
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรคฺยัญจะ ชะยัง สะทา.

พระองค์ไม่มีผู้เปรียบปานเสมอเหมือน ทรงเป็นศาสดาของเหล่าทวยเทพ ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยม โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ ความไม่มีโรค และชัยชนะแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ๑ พระองค์

๕๕.

อัฏฐาระสะหัตถะถุพเพโธ
โคตะโม สักกะยะวัฑฒะโน
สัพพัญญู สัพพะติละโก
สัพพะโลกะสุขัปปะโท.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ทรงมีพระวรกายสูงสิบแปดศอก ทรงเป็นผู้เชิดชูศากยวงศ์ ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ทรงเป็นผู้โดดเด่นกว่าชนทั้งปวง ทรงประทานความสุขให้แก่สัตว์โลก (ในคัมภีร์พุทธวงศ์แสดงไว้ว่า ทรงมีพระวรกายสูง ๑๖ ศอก)

๕๖.

สัมพุทโธ สัพพะธัมมานัง
ภะเคหิ ภาคฺยะวา ยุโก
วิชชาจะระณะสัมปันโน
โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุโน.

ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ทรงประกอบด้วยบุญ ทรงมีพระบารมีอันสูงสุด ทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ โปรดประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพระองค์เถิด

๕๗.
อัพภะตีตา จะ สัมพุทธา
อะเนกะสะตะโกฏิโย
สัพพะโลกะมะภิญญายะ
สัพพะสัตตานุกัมปิโน.

อนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย หลายร้อยโกฏิซึ่งเสด็จล่วงลับไปแล้ว ทรงประจักษ์โลกทั้งปวงด้วยพระญาณแล้ว จึงทรงอนุเคราะห์เหล่าสรรพสัตว์

๕๘.

สัพพะเวระภะยาตีตา
สัพพะโลกะสุขัปปะทา
สัพพะโทสัง วินาเสนตา
สัพพะโสตถิง กะโรนตุโน.

ทรงล่วงพ้นเวรและภัยทั้งปวง ทรงประทานความสุขแก่สรรพสัตว์ ทรงกำจัดโทษทั้งปวง ขอทรงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด

พระพุทธเจ้าในอนาคต ๑ พระองค์

๕๙.
อะนาคะเต จะ สัมพุทโธ
เมตเตยโย เทวะปูชิโต
มะหิทธิโก มะหาเทโว
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

ก็ในอนาคต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เมตเตยยะ ทรงเป็นผู้ที่หมู่ทวยเทพบูชาแล้ว ทรงมีฤทธิ์มาก ทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งปวง โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพระองค์เถิด
พระปัจเจกพุทธเจ้า

๖๐.

สัพเพ ปัจเจกะสัมพุทธา
นิโรธะฌานะโกวิทา
นิราละยา นิราสังกา
อัปปะเมยยา มะเหสะโย.

พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติและฌานสมาบัติ ทรงปราศจากความกำหนัดยินดี หมดความรังเกียจ ทรงคุณอันหาประมาณมิได้ ทรงแสวงหาคุณอันประเสริฐ

๖๑.

ทูเรปิ วิเนยเย ทิสฺวา
สัมปัตตา ตังขะเณนะ เต
สันทิฏฐิกะผะเล กัตฺวา
สะทา สันติง กะโรนตุ โน.

พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ เห็นหมู่เวไนยสัตว์แม้ในที่ไกลก็ทรงเสด็จไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้น ให้ได้รับประโยชน์โดยพลัน โปรดประทานความสงบแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

นวโลกุตตรธรรม ๙ และปริยัติธรรม ๑

พระธัมมรัตนะ

๖๒.
สฺวากขาตะตาทิสัมปันโน
ธัมโม สะปะริยัตติโก
สังสาระสาคะรา โลเก
ตาเรติ ชินะโคจะโร.

พระธรรม พร้อมทั้งปริยัติที่สมบูรณ์ ด้วยคุณ มีความเป็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น เป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุยังสัตว์โลกให้ข้ามพ้นสาครคือ สังสารวัฏ

๖๓.

กิเลสะชาละวิทธังสี
วิสุทโธ พุทธะเสวิโต
นิพพานะคะมะโน สันโต
สะทา โสตถิง กะโรตุโน.

ขอพระธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่ง อันมีปกติทำลายข่ายคือกิเลส เป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเจริญแล้ว เป็นธรรมอันประเสริฐอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อเถิด

พระสังฆรัตนะ

๖๔.

สีลาทิคุณะสัมปันโน
สังโฆ มัคคะผะเล ฐิโต
ชิตินทฺริโย ชิตะปาโป
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร.

พระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีล เป็นต้น ดำรงอยู่ในมรรค และผล ชนะอินทรีย์แล้ว ชนะบาปแล้ว เป็นทักขิเณยยบุคคลผู้ยอดเยี่ยม

๖๕.

อะนาสะโว ปะริสุทโธ
นิราสาโส ภะวาภะเว
นิพพานะโคจะโร สันโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระอริยสงฆ์ผู้ไม่มีอาสวะผู้บริสุทธิ์ ผู้หมดความปรารถนาในภพน้อยภพใหญ่ ผู้มีจิตจดจ่อในพระนิพพาน เป็นสัตบุรุษ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๑๐๘ องค์

๖๖.

อัญญาตะโกณฑัญญัตเถโร
รัตตัญญูนัง อัคโค อะหุ
ธัมมะจักกาภิสะมะโย
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ เป็น ผู้เลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้รู้ราตรี ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๖๗.

วัปปัตเถโร มะหาปัญโญ
มะหาตะมะวิโนทะโน
มะหาสันติกะโร โลเก
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

พระวัปปะเถระ ผู้มีปัญญามากผู้กำจัดความมืดคือโมหะผู้กระทำความสงบอัน ประเสริฐในโลก ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๖๘.

ภัททิโย ภัททะสีโล จะ
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร
โลกัตถะจะริโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระภัททิยเถระ ผู้มีศีลงาม ผู้เป็น ทักขิเณยยบุคคลผู้ยอดเยี่ยม ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่โลก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด

๖๙.

มะหานาโม มะหาปัญโญ
มะหาธัมมะวิทู สุโต
มะหาขีณาสะโว เถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

พระมหานามะเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ ผู้มีชื่อเสียง เป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐ ขอจงประทานความสงบอันยิ่งใหญ่ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๗๐.

อัสสะชิตเถโร มะหาปัญโญ
ชิตะมาโร ชิตินทฺริโย
ชิตะปัจจัตถิโก โลเก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอัสสชิเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้ชนะมาร ผู้ชนะอินทรีย์ ผู้ชนะศัตรูในโลก ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๗๑.

อะนุปุพพิกะถัง สุตฺวา
ยะโส เอกัคคะมานะโส
อัคคะธัมมะมะนุปปัตโต
โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.

พระยสะเถระ ผู้ฟังอนุปุพพิกถาแล้ว มีจิตตั้งมั่นบรรลุพระอรหัตผล อันเป็นธรรมอันเลิศ ขอจงประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๗๒.

จัตฺวาธิกา จะ ปัญญาสะ
เถรา คิหิสะหายะกา
ปัตฺวานะ ปะระมัง สันติง
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.

และพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ ๕๔ รูป ผู้เคยเป็นสหายของพระยสะ เมื่อครั้งยังเป็นผู้ครองเรือน บรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันประเสริฐ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด

๗๓.

เย ติงสะ ภัททะวัคคิยา
รูเปนาตุละวัณณิโน
ขีณาสะวา วะสีภูตา
เต กะโรนตุ อะนามะยัง.

พระภัททวัคคีย์ผู้เป็นเถระสามสิบองค์

ผู้มีรูปทรงและผิวพรรณอันหาใครเปรียบปานมิได้ สิ้นอาสวะแล้ว เป็นผู้ชนะตน มีความชำนาญในการเข้าฌาน ขอจงประทานความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๗๔.

อุรุเวละกัสสะโปปิ
มะหาปะริสานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

แม้พระอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นเลิศในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้มีบริษัทมาก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๗๕.

โย นะทีกัสสะปัตเถโร
ปุญญักเขตโต อะนุตตะโร
สะสังโฆ สีละสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

แม้พระเถระนามว่า นทีกัสสปะ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ผู้มีภิกษุเป็นศิษย์ ๓๐๐ เป็นบริวาร ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๗๖.

ธัมมะปัชชะลิโต สันโต
โย เถโร คะยากัสสะโป
สังยุตโต ภะวะนิสฺเนเห
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระนามว่า คยากัสสปะ ผู้รุ่งเรืองด้วยธรรม ผู้สงบ ผู้เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นที่ปราศจากภวตัณหา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุก เมื่อเถิด

๗๗.

โลกะนาถัง ฐะเปตฺวานะ
ปัญญะวันตานะ ปาณินัง
ปัญญายะ สาริปุตตัสสะ
กะลัง นาคฆะติ โสฬะสิง.

ในบรรดาสรรพสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งหลาย เว้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกแล้ว สัตว์ใดๆ ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งปัญญาของพระสารีบุตร

๗๘.

สาริปุตโต มะหาปัญโญ
ปะฐะโม อัคคะสาวะโก
ธัมมะเสนาปะตี เสฏโฐ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระสาริปุตตะ ผู้มีปัญญามาก ผู้เป็นอัครสาวกองค์ที่หนึ่ง ผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศทางปัญญา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๗๙.

ปาทังคุลิกะมัตเตนะ
เวชะยันตะปะกัมปะโน
ปะฐะวิง มะหะติง สัพพัง
สะมัตโถ ปะริวัตติตุง.

พระมหาเถระใด ผู้สามารถยังเวชยันต์ปราสาท (ปราสาทของพระอินทร์) ให้หวั่นไหวแม้ด้วยเพียงหัวแม่เท้านั้น สามารถพลิกแผ่นดินผืนใหญ่ทั้งหมดได้

๘๐.

โมคคัลลาโน มะหาเถโร
ทุติโย อัคคะสาวะโก
อิทธิมันตานัง โส อัคโค
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระมหาเถระนั้นนามว่าโมคคัลลานะ ผู้เป็นพระอัครสาวกองค์ที่สอง เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด.
๘๑.

มะหากัสสะปัตเถโรปิ
อุตตัตตะกะนะกันนิโภ
ธุตะคุณัคคะนิกขิตโต
ตะติโย สัตถุสาวะโก.


พระมหาเถระนามว่า กัสสปะ ผู้มีผิวพรรณอันงดงามดุจเนื้อทองคำอันบริสุทธิ์ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นผู้เลิศ ในทางธุดงค์คุณ เป็นพระอัครสาวกองค์ที่สามของพระศาสดา

๘๒.

อะรัญญะวาสาภิระโต
ปังสุกูละธะโร มุนิ
สุคะตัสสาสะนะธะโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

เป็นผู้ยินดียิ่งในการอยู่ป่า ผู้ทรงผ้าบังสุกุล เป็นมุนีผู้รู้โลกทั้งภายในและภายนอก ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสุคต ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๘๓.

อาปัตติอะนาปัตติยา
สะเตกิจฉายะ โกวิโท
วินะเย อัคคะนิกขิตโต
อุปาลิ สัตถุวัณณิโต.

พระอุบาลีเถระ ผู้ฉลาดในอาบัติและมิใช่อาบัติ และในอาบัติที่เยียวยาได้และเยียวยาไม่ได้ ผู้อันพระศาสดาทรงแต่งตั้งให้ เป็นผู้เลิศในทางทรงพระวินัย

๘๔.

วินะเย ปาระมิปปัตโต
วินะยัคโคจะโร มุนิ
กะโรตุ โน มะหาสันติง
โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.

ผู้อันพระศาสดาทรงยกย่อง ให้เป็นผู้ถึงซึ่งความเป็นผู้เลิศในทางทรงจำพระวินัย ผู้สำรวมกาย วาจา และใจ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้า และขอให้ความสวัสดี ความไม่มีโรค จงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๘๕.

อะนุรุทธะมะหาเถโร
ทิพพะจักขูนะมุตตะโม
ญาติเสฏโฐ ภะคะวะโต
โสตถฺยาโรคฺยัง ทะทาตุ โน.

พระอนุรุทธมหาเถระ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีตาทิพย์ เป็นพระประยูรญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาค ขอจงประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๘๖.

อุจจากุลิกานัง อัคโค
ภัททิโย สุสะมาหิโต
กาฬิโคธายะ ปุตโต จะ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระภัททิยะเถระ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุ ผู้มีตระกูลสูง เป็นผู้มีจิตอันตั้งมั่น เป็นบุตรของนางกาฬิโคธา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๘๗.

อานันโท พุทธุปัฏฐาโก
สังคีติสาธุสัมมะโต
พะหุสสุโต ธัมมะธะโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระอานันทะเถระ (ผู้อุปัฏฐากพระ พุทธเจ้า) ผู้ยังการทำสังคายนาให้สำเร็จ ผู้เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๘๘.

กิมิโล สิริสัมปันโน
มะหาสุขะสะมัปปิโต
มะหาขีณาสะโว ชาโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

พระกิมพิละเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ เพียบพร้อมด้วยบรมสุข เป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๘๙.

คะรุวาสัง วะสิตฺวานะ
ปะสันโน พุทธะสาสะเน
ภะคุ จาระหะตัง ปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระภคุเถระ ผู้เลื่อมใส และอยู่ด้วยความเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก เมื่อเถิด

๙๐.

กุลัปปะสาทะชะนะโก
กาฬุทายี มะหิทธิโก
เอตะทัคคัฏฐิโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระกาฬุทายีเถระ ผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ทำให้คนเลื่อมใส ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๑.

เสฏโฐ ธัมมะกะถิกานัง
ติณณัง เวทานะ ปาระคู
ปุณโณ มันตานิยา ปุตโต
เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.

พระปุณณะเถระ ผู้เป็นบุตรของนางมันตานี เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้เป็นธรรมกถึก ผู้จบไตรเพท ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๙๒.

ภาระทฺวาโช มะหาเถโร
สีหะนาทานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระ (ปิณโฑล) ภารทวาชะมหาเถระ ผู้อันพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้บันลือ สีหนาทขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๓.

สังขิตตะภาสิตะมัตถัง
วิตถาเรนะ วิชานะโก
กัจจาโน ภะวะนิสฺเนโห
เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.

พระกัจจายนะเถระ ผู้สามารถอธิบายเนื้อความ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสังเขปให้พิสดารผู้ปราศจากความสิเนหาในภพ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๙๔.

ละกุณฏะภัททิโย เถโร
มัญชุสสะรานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระลกุณฏกภัททิยะเถระ ผู้อันพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีเสียงไพเราะ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๕.

อะระณะวิหารินัง อัคโค
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร
สุภูติ ภูตะทะมะโน
เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสุภูติเถระ เป็นผู้แสดงธรรมแก่สัตว์ตามพุทธดำรัส เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้อยู่ด้วยธรรมอันปราศจากข้าศึก และเลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ควรรับทักษิณาทาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๙๖.

อะรัญญะวาสินัง อัคโค
เรวะโต ขะทิระวะนิโย
วิเวกาภิระโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเรวตะ ผู้อาศัยอยู่ในป่าไม้สีเสียด ผู้ยินดีในความวิเวก เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปกติอยู่ในป่า ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๗.

ฌายีนัง อุตตะโม เถโร
กังขาเรวะตะนามะโก
สะมาธิฌานะกุสะโล
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระนามว่า กังขาเรวตะ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปกติยินดีในการเข้าฌาน เป็นผู้ฉลาดในสมาธิและฌาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๘.

โสโณ จะ โกฬิวีโสปิ
อารัทธะวีริยานะมุตตะโมปะหิตัตโต สะทา เถโร
โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.

แม้ พระโสณโกฬิวีสะเถระ เป็นผู้มีจิตดิ่งไปในนิพพาน เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ปรารภความเพียรขอจงประทาน ความสวัสดี และความผาสุก แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

๙๙.

กัลยาณะวากกะระณานัง
โสโณ กุฏิกัณโณปิ จะ
อัคโคติ วัณณิโต เถโร
โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.

แม้พระโสณกุฏิกัณณะเถระ ผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญว่า เป็นผู้เลิศกว่าบรรดา ภิกษุผู้กล่าววาจาไพเราะ (สาธยายธรรมด้วยเสียงอันไพเราะ) ขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุกแก่พวกข้าพเจ้าเถิด

๑๐๐.

ลาภีนะมุตตะโม เถโร
สีวะลิ อิติ วิสสุโต
โส ระโต ปัจจะยาทิมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระเถระนามว่า พระสีวลิ ผู้มีความสันโดษในปัจจัยสี่ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีลาภ ขอจงประทานความสวัสดีแก่ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง