ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๘ พระองค์

ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค์

๑.

ตัณหังกะโร มะหาวีโร
สัพพะโลกานุกัมปะโก
วันตะสังสาระคะมะโน
สัพพะกามะทะโท สะทา.

พระตัณหังกร สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แกล้วกล้ามาก ผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวง ผู้คลายตัณหาอันเป็นเหตุท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้แล้ว ผู้ประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงให้ ในกาลทุกเมื่อ

๒.

สัพพาภิภู สัพพะวิทู
สัพพะเทวะคะรุตตะโม
สัพพาสะวะปะริกขีโณ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ผู้ทรงครอบงำธรรมทั้งปวง ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ทรงเป็นครูผู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์และเทวดาทั้งปวง ทรงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อเถิด

๓.

วะระลักขะณะสัมปันโน
เมธังกะโร มะหามุนิ
ชุตินธะโร มะหาสิรี

สุวัณณะคิริสันนิโภ. พระจอมมุนีพระนามว่าเมธังกร ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยพระลักษณะอันเลิศผู้ทรงไว้ซึ่ง พระรัศมี ผู้ทรงมีพระสิริยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองดุจสุวรรณคีรี

๔.

ทิพพะรูโป มหากาโย
มะหานาโถ มะหัพพะโล
มะหาการุณิโก สัตถา
มะหาสันติง กะโรตุ โน.

ผู้ทรงมีพระรูปเพียงดังท้าวมหาพรหม มีพระวรกายอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีพระกำลังมาก ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงเป็นพระศาสดาโปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ่ แก่พวกข้าพระองค์เถิด

๕.

มะหาโมหะตะมัง หันตฺวา
โย นา โถ สะระณังกะโร
เทวาเทวะมะนุสสานัง
โลกานัญจะ หิตังกะโร.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสรณังกร ทรงเป็นที่พึ่ง ทรงกำจัดความมืดมนคืออวิชชาได้แล้ว ทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก กล่าวคือเหล่าทวยเทพ อสูร และมนุษย์ทั้งหลาย

๖.

พฺยามัปปะภาภิรุจิโต
นิโคฺรธะปะริมัณฑะโล
นิโคฺรธะปักกะพิมโพฏโฐ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสรณังกร พระองค์นั้น ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัศมีแผ่ออกไปหนึ่งวาโดยรอบ ผู้ทรงมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครธ(ความ สูงของกายเท่ากับความยาวของวา) ผู้ทรงมีพระโอษฐ์แดงเรื่อดุจผลตำลึงสุก ที่ต้นนิโครธ (นิสสยะฉบับพม่า แปลว่า ดุจผลนิโครธสุก) โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๗.

อะสีติระตะนุพเพโธ
ทีปังกะโร มะหามุนิ
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ
ฐาเน ทฺวาทะสะ โยชะเน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร มีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเป็นพระมหามุนี พระรัศมีของพระองค์ แผ่ออกไปในที่สิบสองโยชน์

๘.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลเก วินายะโก
โลกาโลกะกะโร สัตถา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในโลกหนึ่งแสนปีทรงนำเวไนยสัตว์สู่พระนิพพาน ทรงเป็นพระศาสดาผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกโปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในสารกัป ๑ พระองค์

๙.

อัฏฐาสีติหัตถุพเพโธ
โกณฑัญโญ นามะ นายะโก
สัพพะธัมเมหิ อะสะโม
สัพพะปาริมิตาคะโม.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ มีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็น ผู้ไม่มีบุคคลเสมอด้วยธรรมทั้งปวง ทรงถึงความเป็นผู้มีบารมีทั้งปวง

๑๐.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โมเจตุ โส สัพพะภะยา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ทรงเป็นพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี ขอพระองค์โปรดเปลื้องพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค์

๑๑.

อัฏฐาสีติระตะนานิ
อัจจุคคะโต ชุตินธะโร
มังคะโล นามะ สัมพุทโธ
นะวุติสะหัสสายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า มังคละ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอก ทรงไว้ซึ่งพระรัศมี ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี

๑๒.

ฉัพพัณณะรังสิโย ทะสะ-
สะหัสสะโลกะธาตุยา
ผะรันตา ตัสสะ ฉาเทนติ
เอสะ โสตถิง กะโรตุ โน.

พระฉัพพรรณรังสีของพระองค์ แผ่ปกคลุมโลกธาตุหนึ่งหมื่น ขอพระองค์โปรดประทาน ความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด

๑๓.

นะวุติระตะนุพเพโธ
สุมะโน นามะ นายะโก
กัญจะนาจะละสังกาโส
นะวุติสะหัสสายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ทรงมีพระวรกายสูงเก้าสิบศอก ทรงเป็นผู้นำ ทรงเป็นผู้เปรียบประดุจสุวรรณคีรี ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี

๑๔.

อุเปโต พุทธะคุเณหิ
สัพพะสัตตะหิเตสะโก
กะโรตุ โน มหาสันติง
อาโรคฺยัญจะ สุขัง สะทา.

ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลาย ทรงแสวงหาความเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์โลกทั้งปวง โปรดประทานความสงบร่มเย็น ความไม่มีโรคและความสุขแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๕.

อะสีติระตะนุพเพโธ
สัฏฐีสะหัสสะอายุโก
เรวะโต นามะ สัมพุทโธ
สัพพะโลกุตตะโร มุนิ.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เรวตะ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปี ทรงประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งปวง ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง

๑๖.
ตัสสะ สะรีเร นิพพัตตา
ปะภามาลา อะนุตตะรา
ผะรันตา โยชะเน นิจจัง
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

แสงแห่งพระรัศมีอันไม่มีที่เปรียบ อันเกิดแต่พระวรกายของพระองค์ แผ่ไปตลอดแนวหนึ่งโยชน์เป็นนิจ โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๗.

โสภิโต นามะ สัมพุทโธ
นะวุติสะหัสสายุโก
สังสาระสาคะเร สัตเต
พะหู โมเจติ ทุกขะโต.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โสภิตะ ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี ทรงเปลื้องสัตว์โลกเป็นจำนวนมาก จากทุกข์ในห้วงมหาสมุทร คือ สังสารวัฏ

๑๘.

อัฏฐะปัญญาสะระตะนัง
อัจจุคคะโต มะหามุนิ
โอภาเสติ ทิสา สัพพา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระองค์ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรงเป็นพระมหามุนีผู้ประเสริฐ ทรงยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด.

ในวรกัป ๓ พระองค์

๑๙.

อะโนมะทัสสี สัมพุทโธ
เตชัสสี ทุระติกกะโม
อัฏฐะปัณณาสะระตะโน
โอภาเสนโต สะเทวะเก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสี ผู้อันศัตรูไม่สามารถกล้ำกรายได้ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรงกระทำมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างไสวอยู่

๒๐.

นิพพานะปาปะโก โลเก
วัสสัสสะตะสะหัสสายุ
กะโรตุ โน มะหาสันติง
สุขิตา จะ มะยัง สะทา.

พระองค์ทรงยังสัตว์โลกให้ถึงพระนิพพาน ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปี โปรดประทานความสงบร่มเย็น แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด อนึ่งขอให้พวกข้าพระองค์ จงเป็นผู้มีความสุขในกาลทุกเมื่อเถิด.

๒๑.

ปะทุโม นามะ สัมพุทโธ
โลกะเชฏโฐ นะราสะโภ
อัฏฐะปัญญาสะระตะโน
อาทิจโจวะ วิโรจะติ.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ ทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์โลก ทั้งปวง ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรงรุ่งโรจน์ประดุจพระอาทิตย์

๒๒.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มเหสิโน
โสปิ พุทโธ การุณิโก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปี แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระมหากรุณา ขอทรงโปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

๒๓.

อัฏฐาสีติระตะนุพเพโธ
นาระโท สัพพะกามะโท
นิรันตะรัง ทิวารัตติง
โยชะนัง ผะระเต ปะภา.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า นารทะ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอก ทรงประทานสิ่งที่น่าชอบใจทั้งปวง พระรัศมีของพระองค์แผ่ไปสู่ที่หนึ่งโยชน์ ตลอดวันและคืนเป็นนิจ

๒๔.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลเก วินายะโก
โมเจติ ทุกขะโต สัตเต
โสปิ โสตถิง กะโรตุ โน.

พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด

ในสารกัป ๑ พระองค์

๒๕.

อัฏฐะปัณณาสะระตะโน
ปะทุมุตตะโร มะหามุนิ
ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ ทฺวาทะสะ โยชะเน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก พระรัศมีอันมีอยู่โดยธรรมชาติของพระองค์ แผ่ไปถึงสิบสองโยชน์

๒๖.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลเก มะตันทะโท
โมเจติ พันธะนา สัตเต
โสปิ ปาเลตุ โน สะทา.

พระองค์ทรงประทานอมฤตธรรม คือ พระนิพพาน ทรงดำรงพระชนม์อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี ทรงเปลื้องหมู่สัตว์โลก ให้พ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัด ขอพระองค์โปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในมัณฑกัป ๒ พระองค์

๒๗.

อัฏฐาสีติระตะนานิ
อัจจุคคะโต มหามุนิ
สุเมโธ นามะ สัมพุทโธ
นะวุติสะหัสสายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบแปดศอก ทรงเป็นพระมหามุนีผู้ประเสริฐ ทรงมีพระ ชนมายุเก้าหมื่นปี

๒๘.

ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ โยชะนัง สะทา
ปาเลตุ โน สะทา พุทโธ
ภะเยหิ วิวิเธหิ จะ.

พระรัศมีอันมีอยู่โดยปกติของพระองค์ แผ่ไปตลอดหนึ่งโยชน์ในกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะนั้น โปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ ให้พ้นจากภัยต่างๆ

๒๙.

ปัญญาสะระตะนุพเพโธ
สุชาโต นามะ นายะโก
เหมะวัณโณ มะหาวีโร
มะหาตะมะวิโนทะโน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบศอก ทรงเป็นผู้นำ ทรงมีพระฉวีประดุจทอง ทรงเป็นผู้แกล้วกล้ายิ่ง ทรงบรรเทาความมืด คือ โมหะ

๓๐.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โสปิ พุทโธ การุณิโก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า สุชาตะ แม้นั้นผู้ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี ทรงมีพระมหากรุณา โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในวรกัป ๓ พระองค์

๓๑.

อะสีติระตะนุพเพโธ
ปิยะทัสสี มะหามุนิ
นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลกัคคะนายะโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปิยทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสู่พระนิพพาน ทรงดำรงพระชนม์อยู่ตลอดเก้าหมื่นปี

๓๒.

โสปิ สัพพะคุณูเปโต
สัพพะโลกะสุขัปปะโท
สัพพะโทสัง วินาเสนโต
สะพัง โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี แม้นั้น ผู้ทรงประกอบด้วยคุณทั้งปวง ทรงให้ความสุขแก่โลกทั้งปวง ทรงกำจัดโทษทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีทั้งปวง แก่พวกข้าพระองค์เถิด

๓๓.

อะสีติระตะนุพเพโธ
อัตถะทัสสี นะราสะโภ
วัสสะสะตะสะหัสสานิ
โลเก อัฏฐาสิ นายะโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเป็นนระผู้ประเสริฐ ทรงเป็นผู้นำ ทรงดำรงพระชนม์อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี

๓๔.

ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ โยชะนัง สะทา
นิรันตะรัง ทิวารัตติง
นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.

พระรัศมีอันมีอยู่โดยปกติของพระองค์ แผ่ไปได้หนึ่งโยชน์ตลอดกลางวันและกลางคืนในกาลทุกเมื่อเป็นนิจ พระองค์ ผู้เป็นที่พึ่ง โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด

๓๕.

ธัมมะทัสสี จะ สัมพุทโธ
อะสีติหัตถะมุคคะโต
อะติโรจะติ เตเชนะ
สะเทวาสุระมานุเส.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ธัมมทัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระเดชานุภาพยิ่งกว่าโลก ซึ่งประกอบด้วยเหล่าทวยเทพ อสูร และมนุษย์ทั้งหลาย

๓๖.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลเก มะหายะโส
สัพพะสัตเต ปะโมเจติ
ภะยา รักขะตุ โน สะทา.

พระองค์ผู้ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ ดำรงพระชนม์อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งปวงจากภัย โปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยในกาลทั้งปวงเถิด

ในสารกัป ๑ พระองค์

๓๗.

สิทธัตโถ นามะ สัมพุทโธ
สัฏฐิระตะนะมุคคะโต
ติภะเว โสตถิชะนะโก
สะตัสสะหัสสะ อายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สิทธัตถะ ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงยังความสวัสดีให้เกิดขึ้นในภพทั้งสาม ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปี

๓๘.

สังสาระสาคะรา โลเก
สันตาเรตฺวา สะเทวะเก
นิพพาเปติ จะ โส สัตถา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระศาสดาพระนามว่าสิทธัตถะ นั้น ผู้ทรงยังหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเหล่าทวยเทพ ให้ข้ามพ้นจากห้วงมหา สมุทร คือสังสารวัฏ และให้ถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในมัณฑกัป ๒ พระองค์

๓๙.

สัฏฐิระตะนะมุพเพโธ
ติสโส โลกัคคะนายะโก
อะนูปะโม อะสะทิโส
อะตุโล อุตตะโม ชิโน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ติสสะ ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงเป็นบุคคลผู้นำชั้นเลิศของโลก ไม่มีบุคคลเทียบเท่า ไม่มีบุคคลเสมอเหมือน ไม่มีบุคคลเปรียบปาน ทรงเป็นผู้สูงสุด ทรงเป็นผู้ชนะมารทั้งปวง

๔๐.
วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะมะเหสิโน
อาโรคฺยัญจะ มหาสุขัง
โหตุ โน ตัสสะ เตชะสา.

ด้วยพระเดชานุภาพของพระพุทธเจ้า พระนามว่าติสสะ พระองค์นั้น ผู้ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปี ขอความไม่มีโรคและความสุขอันประเสริฐ จงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด

๔๑.

อัฏฐะปัญญาสะระตะโน
ผุสโส โลกัคคะนายะโก
ชะนัมพุชัง วิโพเธนโต
นิพพาเปนโต สะเทวะเก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ผุสสะ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรงเป็นบุคคลผู้นำชั้นเลิศของโลก ทรงยังดอกบัวคือหมู่ชนให้เบิกบาน ทรงยังหมู่มนุษย์ พร้อมทั้งเหล่าทวยเทพ ให้ถึงพระนิพพาน

๔๒.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัตฺวา โลเก มะหายะโส
อุทธะรันโต พะหู สัตเต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

พระองค์ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ ทรงดำรงพระชนม์อยู่ในโลกตลอดเก้าหมื่นปี ผู้ทรงนำสัตว์โลกจำนวนมากออกจากสังสารวัฏ โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในสารกัป ๑ พระองค์

๔๓.

อะสีติระตะนุพเพโธ
วิปัสสี โลกะนายะโก
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ
สะมันตา สัตตะ โยชะเน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเป็นผู้นำของสัตว์โลก พระรัศมีของพระองค์แผ่ไปตลอดเจ็ดโยชน์โดยรอบ

๔๔.

โสปิ เทวะมะนุสสานัง
พันธะนา ปะริโมจะยิ
อะสีติสะหัสสายุโก
นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี แม้นั้น ผู้ทรงมีพระชนมายุแปดหมื่นปี ทรงเป็นที่พึ่ง ทรงเปลื้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากเครื่องผูกคือกิเลส โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด

ในมัณฑกัป ๒ พระองค์

๔๕.

สัตตะตีหัตถะมุพเพโธ
สิขี นาเมสะ นายะโก
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ
สะมันตา โยชะนัตตะเย.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระวรกายสูงเจ็ดสิบศอก พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่า สิขี ทรงเป็นผู้นำพระรัศมีของพระองค์ แผ่ไปตลอดสามโยชน์โดยรอบ

๔๖.

โสปิ อะตุลฺโย สัมพุทโธ
สัตตะตีสะหัสสายุโก
กะโรตุ โน มะหาสันติง
สุขิตา จะ มะยัง สะทา.

ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี แม้นั้น ผู้ทรงไม่มีผู้เปรียบ ทรงมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นปี โปรดประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพระองค์ อนึ่ง ขอ พวกข้าพระองค์ จงเป็นผู้ถึงความสุขใน กาลทุกเมื่อเถิด

๔๗.

เวสสะภู นามะ สัมพุทโธ
เหมะรูปะสะมูปะโม
สัฏฐีระตะนะมุพเพโธ
สัฏฐี จะ สะหัสสายุโก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ผู้มีพระฉวีประดุจทอง ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปี

๔๘.

พฺรัหฺมะเทวะมะนุสเสหิ
นาคาสุระทิเชหิ วา
ปูชิโตปิ สะทา นาโถ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.

ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู แม้นั้น ผู้อันหมู่พรหม เทวดา มนุษย์ นาค อสูร และครุฑ พากันบูชาแล้ว ทรงเป็นที่พึ่ง โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

ในภัทรกัปนี้ ๕ พระองค์
(พระพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน ผ่านไปแล้ว 3 พระองค์)

๔๙.

ตาฬีสะระตะนุพเพโธ
กะกุสันโธ มหามุนิ
ตัสสะ กายา นิจฉะรันติ
ปะภา ทฺวาทะสะ โยชะนา.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ทรงมีพระวรกายสูงสี่สิบศอก ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ พระรัศมีจากพระวรกายของพระองค์ แผ่ซ่านไปสิบสองโยชน์

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

 • พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๘ พระองค์
 • » นิยาย-เรื่องสั้น
  » ข้อเขียน-บทความ
  » บทกวี
  » สารคดี-ท่องเที่ยว

  » กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

  » ปัญญาประดิษฐ์
  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

  » มัทนะพาธา
  บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

  » คู่มือพระสังฆาธิการ
  ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

  » มูลบทบรรพกิจ
  แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

  » หุ่นยนต์
  หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

  » ข้อคิดจากนิทานไทย
  นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง