ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

คาถาบูชา 12 ราศี

อิติปิ โส ภะคะวา มือข้าทั้งสิบนิ้ว ยกขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักษุข้าพเจ้าทั้งสองอันวาวแวว ขอถวายต่างดวงประทีปแก้วดอกประทุมชาติ มาบูชาฝ่าพระบาทองค์พระ พุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก มีวงศ์กงจักรทั้งร้อยแปดประการพระองค์ได้ตรัสรู้ ทรงเสด็จไปแล้ว พระทูลกระหม่อมแก้ว เข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณ เห็นไปทั่วแดนไกล

พระองค์ทรงรับสั่งไว้แก่หมู่เวไนย ให้เร่งปฏิบัติไป ในการภาวนา มะอะอุทุกขัง มะอะอุอนิจจัง มะอะอุอนัตตา พระอะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา ทุกข์ภัยมีมา แก้ได้ทุกประการ

พระทรงพรหมวิหาร ตั้งมั่นในอุเบกขา โปรดสัตว์ทั่วทิศ พระองค์ทรงฤทธิ์แกล้วกล้า ทรงพระกรุณา ดับทุกข์ดับเข็ญ พระทรงเล็งเห็นทุกทั่วตัวสัตว์ จงมาช่วยกำจัดคุ้มโพยกันภัย ขอให้ได้รับความสุขไปทุกทิวาราตรี เดชะบารมีดี ทั้งสามสิบทัศ พุทโธกำจัด ธัมโมกำจาย สังโฆสูญหาย ศัตรูทั้งหลาย สูญหาย ณ บัดนี้

ด้วยอำนาจบารมีทั้งสี่อสงไขย กำไรแสนกัป ด้วยพระมากกัณฑ์ มาช่วยคุ้มครอง ช่วยป้องช่วยกัน เทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันรักษา พระเสื้อเมืองทรงเมือง อันเรืองฤทธา ทั่วโลกโลกามาช่วยข้า ณ บัดนี้
ทั้งอารักษ์เทวา บรรดาเทพาทั้งสิบหกราศี ขออย่าให้มีมาร อย่าเป็นกาลกิณี คนชั่วไม่ดี อย่าเข้ามาปะปน คนใจร้ายอกุศล ขอให้พ้นไปไกล

พระอาทิตย์หกองค์ ลงมาประชุม คุ้มเสนียดจัญไร พระจันโทสิบห้า มารักษาภายใน พระอังคารแปดพระองค์ส่งศีลมาให้ พระพุทธสิบเจ็ดเสด็จมาปกป้อง พระเสาร์เข้าครอง กำลังสิบทัศมาช่วยกำจัด มหาอุบาทว์ ที่เป็นยมราช ร้ายกาจนักหนา ศัตรูมีมา มอดม้วยบรรลัย ศัตรูที่ไหนบรรลัยที่นั่น พระพฤหัสสิบเก้า เข้ามาโดยพลัน เป็นครูช่วยกัน จัดสรรให้งาม พระราหูสิบสอง ช่วยป้องมองตามปัดเป่าให้งามอย่าได้เดียดฉันท์ พระศุกร์เทวัน มาช่วยกันรักษา ยี่สิบเอ็ดโดยมี พระเกตุมาลี รักษาเก้าพระองค์

พระคาถานี้มีใจจำนงค์ กำหนดโดยตรง สิบสองราศี เทวดาทั้งนี้มาช่วยขัดสีเสนียดจัญไร มรรคญาณ ผลคะญาณ พระประทานมาให้ เทวดาองค์ใด ที่รักษ์ที่จำมาช่วยคุ้มครอง ช่วยป้องช่วยกัน เทวดาบนสวรรค์ ทั้งสิบสองราศี ปฏิสนธิบันดาล มรณะบันดาล เข้าสู่นิพพาน นับล้านโกฏิปี

พระองค์ทรงโปรด ทั่วทั้งธรณี ได้บวชได้เรียน ได้เขียนบาลี โพยภัยอย่ามีจงกำจัดไปไกล พระธรรมแปดหมื่น ชื่นอกชื่นใจ พระธรรมมาเป็นมิตร สุจริตพิสมัย คุณมนต์คุณทน ทนอยู่ไม่ได้ ศัตรูภายนอก ขอให้ออกไปไกล ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด

เดชะพระพุทธ มาหยุดอยู่เบื้องหน้า พระธรรมมาสถิตเบื้องหลัง พระสังฆังรักษา พระอิศวรเจ้าฟ้า เสด็จมารักษาทั่วกาย องค์พระนารายณ์มาอยู่เบื้องซ้ายขวา พระพรหมเทวา อยู่เบื้องสวรรค์เสด็จมารักษาข้าทุกวัน เทวดาบนสวรรค์ มาช่วยกันรักษา พระกาฬตัวกล้า มาช่วยผลาญศัตรู ทั่วทั้งชมภู ขออย่ามีอันตราย

พุทโธแคล้วคลาด ธัมโมกันอุบาทว์ เสนียดจัญไร สังโฆพระสงฆ์ มาดำรงฉัตรชัย อยู่ ณ แห่งใด ให้ได้รับความสุข พ้นทุกข์พ้นโศก หมดโรคหมดภัย หมดอุบาทว์จัญไร ใจสร้างกุศล ที่ตกที่หล่น ขอให้ได้เพิ่มพูน ขออย่าให้สูญ เพิ่มพูนบารมี แก่ข้าพเจ้านี้ จนถึงพระนิพพาน ไปภายภาคหน้า

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา อะหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส สะลิเมนาโถ อิติปิโสภะคะวา
พุทโธมีกำลัง สะลิเมนาโถ อิติปิโสภะคะวา ธัมโมมีกำลัง สะลิเมนาโถ อิติปิโสภะคะวา สังโฆมีกำลัง อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะภันเต

การภาวนาบทบูชา 12 ราศี คนในสมัยโบราณจะสวดภาวนาอยู่เป็นประจำ ครูบาอาจารย์คนเก่าได้กล่าวแนะนำไว้ หากผู้ใดภาวนาอยู่เป็นประจำ จะเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง