ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

คาถาสะเดาะเคราะห์ บูชาดาว (ตำราหลวงพ่อเขียน)

นะโม เม สัพพะพุทธานัง สัพพัคคะหา จะเทวะตา สุริโย จันโท ภุมโม วุโธ คะรุ สุกโก ปะมุญจะสิ โสโร ราหู จะเกตุ จะ สัพพะลาภา ภะวันตุเม
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติเฏเฐตัง ระตะนะตะยัง เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะลาภา ภะวันตุเม
สัพพะทุกขา วินัสสันตุ สัพพะภะยา วินัสสันตุ สัพพะโรคา วินัสสันตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุเม

(แล้วกล่าวคำบูชาพระประจำวันเกิดของตน ยกวันอาทิตย์)

พระอาทิตย์

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า ...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพผู้เริงฤทธิ์ คือองค์พระอาทิตย์เทวา เสด็จมาเสวยชนมายุ ข้าพเจ้าได้ 6 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษา วิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

พระจันทร์

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพเทวัญ พระจันทรเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 15 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษาวิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ

พระอังคาร

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพผู้เริงฌาน พระอังคารเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 8 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษาวิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

พระพุธกลางวัน

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า ...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพผู้เอิบอุตม์ คือองค์พระพุธเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 17 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษา วิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

พระพุธกลางคืน (พระราหู)

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพพระราหูเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 12 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษา วิญาณะ สัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

พระพฤหัส

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า ...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคมบรมเทวราช ครูพระพฤหัสบดีเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 19 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษา วิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

พระศุกร์

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพ ผู้ทำนุก องค์พระศุกร์เทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 21 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษแลโทษาวิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ

พระเสาร์

อิติปิโส ภควา ข้าพเจ้า ...(ชื่อเรา)... ขอถวายบังคม บรมเทพผู้เริงตบะ คือองค์พระโสระเทวา เสด็จมาเสวยอายุได้ 10 ปี เวียนรอบในทวาทศจักรราศี ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน ต้องพระเคราะห์องค์ใดๆ ขอให้มีชัยมงคลคุ้มโทษแลโทษาวิญาณะสัมปันโน อิติปิโสภควา สารพัดทุกข์ สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย สารพัดเสนียดจัญไรออกไปให้พ้น วินัสสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง