ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

อิติปิโส นพเคราะห์

(อาทิตย์)

อิติปิโสภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ โมระปริตรตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (อะ วิช สุ นุต สา นุต ติ 6 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 6 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณสัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(จันทร์)

อิติปิโสภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ อภัยยะปะริตตัง รักขันตุ สัพพะทา (อิ ระ ชา ตะ ระ สา 15 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 15 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณสัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(อังคาร)

อิติปิโสภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ กะระณียะเมตตาสุตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 8 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 8 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณ สัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(พุธ)

อิติปิโสภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ โพชฌังคะปะริตตังมังรักขันตุ สัพพะทา (ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท 17 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 17 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณสัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(ราหู)

อิติปิโสภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ สุริยะจันทะ พุทธะ ปะริตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ 12 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 12 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณสัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(พฤหัส)

อิติปิโสภะคะวา พระพฤหัสบดีเทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ รัตตะนะสุตตัง อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ วัฏฏะกะปะริตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ 19 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 19 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณ สัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(ศุกร์)

อิติปิโสภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ ธะชัคคะ สุตตัง อะระหังสุคะโต ภะคะวะตา อาฏานาติยะปะริตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (วา โธ โน อะ มะ มะ วา 21 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 21 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณ สัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

(เสาร์)
อิติปิโสภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะ อังคุลิมาละปะริตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (โส มา ณะ กะ ริ ถา โร 10 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 10 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณ สัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา
(พระเกตุ)

อิติปิโสภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน โสธายะชะยะปะริตตังมัง รักขันตุ สัพพะทา (อะระหัง สุคะโต ภะคะวา 9 จบ) เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งข้าพเจ้าได้ 9 ปี เวียนในรอบราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พฤศจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน ต้องลัคน์ ต้องจันทร์ ต้องพระเคราะห์ตัวนอก พระเคราะห์ตัวกลาง พระเคราะห์ตัวใน ต้องพระเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้คุ้มโทษ คุ้มภัย คุ้มเสนียดจัญไร ขอให้มีชัยมงคล คุ้มโทษโทสา ปารมีคุณ สัมฺปนฺโน อิติปิโส ภควา

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง