ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย
การปฏิบัติตนในฐานะพุทธมามกะ

การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทย

2

อีกสายหนึ่งที่คลื่นของพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วมาผสมผสานกันกับ พระพุทธศาสนาสายเดิมที่มาจากประเทศจีน คือภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระสาวกได้ช่วยกันสืบต่อพระพุทธศาสนาช่วยกันเผยแผ่จนแพร่หลายเจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีป จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เจ้าผู้ครองนครปาฏลีบุตร พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงรับเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในการประชุมทำการสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๓ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรเป็นประธาน พระเจ้าอโศกพร้อมด้วยพระสงฆ์เถระต้องการที่จะเผยแผ่พระศาสนาออกไปในทวีปต่าง ๆ จึงได้จัดส่งพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถไปประกาศพระศาสนาในต่างแดนถึง ๙ สาย และพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระได้เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาในแถบสุวรรณภูมิ คือประเทศแทบเอเชียใต้ และได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคงในประเทศไทย ณ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพระปฐมเจดีย์ (องค์เก่า) ปรากฏเป็นหลักฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ขยายตัวไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทางใต้เจริญรุ่งเรืองที่สุดที่นครศรีธรรมราช

ครั้นถึงสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงแผ่พระราชอาณาจักรไปถึงแหลมมะลายู ได้ทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราชไปประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย ประกาศเผยแผ่ให้ไพร่พลแลมนตรีได้มีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาและยึดถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่บ้าน คู่เมืองตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยุคกรุงธนบุรีและยุครัตนโกสินทร์ตามลำดับ บรรพบุรุษของเราชาวไทยได้พิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักการอันทรงคุณค่า เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการดำเนินชีวิต เพราะเป็นศาสนาที่พรั่งพร้อมด้วยเหตุและผล จึงยอมรับนับถือสืบต่อกันเรื่อยมา พระพุทธศาสนาได้เจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยและซึมซาบเข้าถึงแก่นของจิตใจของประชาชนอย่างแนบแน่น เป็นศาสนาที่มีหลักธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาและการรักษาให้คงอยู่คู่กับชนชาติไทยตลอดไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม