ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

จินดามณี

เป็นแบบเรียนเล่มแรก แต่งโดยพระโหราธิบดี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คำว่า จินดามณีหมายถึง แก้วสารพัดนึก ผู้แต่งใช้ชื่อนี้เพื่อให้มีความหมายว่า ผู้ใดได้เรียนหนังสือนี้แล้วจะแตกฉานทางภาษาไทย เหมือนมีแก้วสารพัดนึก

หนังสือจินดามณี เป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อสอนอ่านและเขียน การสอนมุ่งเพื่อการเขียนคำศัพท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งการผันเสียง เมื่ออ่านเขียนได้ถูกต้องแล้วจึงแต่งคำประพันธ์ และรหัสต่าง ๆ ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงในสมัยนั้น เช่น รหัส ได้แก่ อักษรเลขไทยนับ ๓ เป็นต้น ผู้ที่จะถอดข้อความจะต้องรู้รหัสต่าง ๆ เช่น ตัวอักษรที่มีรหัสเป็นตัวเลขหรือการชักตัวอักษรจากคำประพันธ์เพื่อนำมาประสมให้เป็นข้อความติดต่อกันและอ่านได้ความ

จินดามณีมีหลายฉบับ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ จินดามณีฉบับความแปลก คือ ฉบับที่มีข้อความส่วนมากแปลกไปจากจินดามณีฉบับอื่น ๆ จินดามณีฉบับความพ้อง คือ ฉบับที่มีข้อความพ้องกันเป็นส่วนมาก มีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จินดามณีฉบับพระนิพนธ์ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และจินดามณีฉบับหมอบรัดเลย์ เหตุที่มีหลายฉบับ อาจเป็นเพราะเป็นหนังสือแบบเรียนที่สำคัญมาก มีการคัดลอกกันต่อ ๆ มา ผู้คัดลอกได้เขียนคำอธิบายเพิ่มเติมบ้างหรือนำข้อความจากหนังสืออื่นมาแทรกบ้าง สันนิษฐานว่าที่ใช้เป็นแบบเรียนนั้น คงเป็นจินดามณีฉบับความพ้อง เพราะมีจำนวนมากฉบับกว่าจินดามณีฉบับอื่น ๆ


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม