ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการคิดเลขและแก้ปัญหาต่างๆ แต่กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ได้นั้น ได้ผ่านขั้นตอนของการพัฒนามาหลายขั้นตอน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
คอมพิวเตอร์ได้ผ่านการพัฒนามาหลายยุค เราอาจแบ่งยุคของพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

ด้วยการแบ่งตามพัฒนาการด้านฮาร์ดแวร์ แบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ

1. ยุคหลอดสุญญากาศ
2. ยุคทรานซิสเตอร์
3. ยุควงจรรวม หรือไอซี
4. ยุคไมโครโพรเซสเซอร์ หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ

เริ่มขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ ENIAC ขึ้นใช้ เพื่อใช้ประมวลผลในสงคราม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งมีขนาดใหญ่โตมาก และมีความร้อนสูงมากในระหว่างการทำงานซึ่งทำให้เกิดชำรุดเสียหายได้ง่าย

ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์

เป็นคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (main frame computer) สำหรับใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ การโปรแกรมและการป้อนข้อมูลใช้เทปกระดาษเจาะรู ส่วนผลลัพธ์ของการประมวลผลจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไลน์พรินเตอร์ (line printer) บนกระดาษต่อเนื่อง

ยุคที่ 3 ยุควงจรรวม หรือไอซี

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงและมีสมรรถนะสูงขึ้นมาก ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอุปกรณ์นำเข้าและส่งออกที่ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จอภาพแสดงผลแบบซีอาร์ทีใช้เทปแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูล และมีการพัฒนาระบบผู้ใช้หลายคน (multiuser) ที่สามารถใช้เครื่องพร้อมกันได้ คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีทั้งแบบเมนเฟรมและแบบมินิ คอมพิวเตอร์

ยุคที่ 4 ยุคไมโครโพรเซสเซอร์

เป็นยุคล่าสุดในลำดับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นวงจรรวมชนิดพิเศษ ที่ย่อส่วนสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit : CPU) ลงอยู่ในไอซีซิปเพียงตัวเดียว โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VLSI คือการนำวงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายล้านตัวมาย่อส่วนลงในซิปเดียว และในยุคนี้ได้มีการกำเนิดคอมพิวเตอร์ประเภทใหม่ขึ้น เรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี (personal computer: PC) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม