ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และบุคลากร

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

หมายถึงลักษณะทางกายของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงส่วนประกอบของตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถจับต้องได้ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ สามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ได้เป็น 4 ส่วนสำคัญดังนี้

1. หน่วยรับเข้า (Input Unit)

ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน โดยรับคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้แล้วแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และนำไปให้งานได้ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์

2. หน่วยประมวลกลาง(Central Processing Unit :CPU)

เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซีพียู ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วยได้แก่

• หน่วยคำนวณ (Arithmetic and Logical Unit :ALU) ทำหน้าคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์และทางตรรกศาสตร์
• หน่วยควบคุม (Control Unit :CU) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และประสานงานกับอุปกรณ์ภายนอก
• หน่วยความจำรีจีสเตอร์ (Register) เป็นหน่วยความจำขนาดเล็กที่อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่มากนัก ทำหน้าที่พักข้อมูลเพื่อรอการประมวลผลหรือคำนวณ หรือพักข้อมูลหลังจากที่ทำการคำนวณหรือประมวลผลแล้ว

3. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit )

ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หลังจากที่ได้ทำการประมวลผลจากหน่วยประมวลผล ตัวอย่างของหน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อรอการประมวลผล หรือเก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
• หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางโดยตรง ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อพักไว้สำหรับส่งต่อไปยังหน่วยส่งออก เช่น แรม
• หน่วยความจำรอง โดยมากเป็นหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ แต่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่ำกว่า ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมซึ่งต้องการเก็บอย่างคงทน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ (Software)

หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ชนิดของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย สามารถแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงานได้ 2 ประเภท คือ

• ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)
• ซอฟต์ประยุกต์ (Application software)

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)

หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการกับระบบพื้นฐานที่จำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้บนแผงวงจรหลักที่เรียกว่า รอมไบออส (ROM BIOS) ซึ่งจะถูกกำหนดโดยโรงงานที่ผลิตอีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในหน่วยสำรองข้อมูล ซึ่งก็หมายถึงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98 หรือ วินโดว์ XP หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
• จัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกพื้นฐาน
• จัดการหน่วยความจำ
• เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)

หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีผู้พัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไปทำให้การทำงานสะดวกขึ้น หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะงานซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานที่ต้องการ

บุคลากร (People ware)

หมายถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม