ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องที่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งเป็นชุดโดยอัตโนมัติ และสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกได้โดยอัตโนมัติ

ประเภทของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของคอมพิวเตอร์ ความจุของหน่วยความจำหลัก ความเร็วในการประมวลผล รวมทั้งราคาเป็นหลักคือ

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งมีความสามารถในการคำนวณด้วยความเร็วสูงมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ในการคำนวณที่มีความซับซ้อนและต้องการความเร็วในการคำนวณสูง เช่น งานวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา งานทำแบบจำลองโมเลกุลของสารเคมี การคำนวณหาวงโคจรของดวงดาวทางดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูง

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับสาเหตุที่ได้ชื่อว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากครั้งแรกที่สร้างคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ไว้บนฐานรองรับ ที่เรียกว่า แชสซีส์ (Chassis) โดยเรียกฐานรองรับนี้ว่า “เมนเฟรม” เหมาะสำหรับการใช้งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ เช่น ธนาคารที่ต้องการตรวจสอบบัญชีลูกค้าหลายล้านบัญชี งานของสำนักงานทะเบียนราษฎรที่เก็บรายชื่อประชาชกว่า 60 ล้านคน พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini computer)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะน้อยกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม คือ การทำงานช้าและควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่า จุดเด่นของเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ คือราคาย่อมเยากว่าคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การจัดการและใช้งานไม่ยุ่งยากมากนัก ใช้บุคคลในการทำงานที่ไม่มากนัก มินิคอมพิวเตอร์เหมาะกับงานหลากหลายประเภทคือใช้งานได้ทั้งใน งานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม มินิคอมพิวเตอร์ เป็นที่นิยมใช้ตามสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro computer)

เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ทำงานได้ครั้งละหนึ่งคน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” (Personal Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ลักษณะของไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานทั่วไป ที่เรียกว่า Desktop Models ,เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือ Notebook Computer หรือ Laptop Computer ,เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ หรือ Handheld Personal Computer

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม