สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด

ผู้ที่ติดสิ่งเสพติดอาจสรุปได้จากลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการดังนี้

  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดมักเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมตามเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีฐานะยากจนและมาจากครอบครัวที่มีปัญหา
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดมีอยู่จำนวนมากที่เป็นเยาวชน ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดเป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยมากกว่าบุคคลที่มีเชื้อชาติจีนและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งตรงข้ามกับสมัยก่อน
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาต่ำ
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่มีอาชีพ หรือมีอาชีพด้วยการรับจ้างทำงานด้วยการใช้แรงงานเป็นหลัก
  • บุคคลที่ติดสิ่งเสพติดมักเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตใจผิดปกติ เช่น เป็นโรคจิต เป็นคนเกเร มีบุคลิกภาพอ่อนแอ มีปมด้อย เป็นคนขาดแนวความคิด เป็นต้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ยาเสพติด
» สิ่งเสพติดประเภทต่างๆ

» โทษพิษภัยของยาเสพติด
» สาเหตุทั่วๆไปของการติดสิ่งเสพติด
» ลักษณะบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
» อาการผู้ติดสิ่งเสพติด
» การรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด
» สถานพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติด
» การป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด
» กฎหมายสิ่งเสพติดกับการลงโทษ

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม