ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม

หลักธรรมในการทำความดี

หลักธรรมในการทำความดี เป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ได้แก่

1) สุจริต 3 แปลว่า ความประพฤติชอบ 3 ประการ ดังนี้

(1) กายสุจริต ความประพฤติชอบทางกาย เช่น เว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาม เป็นต้น
(2) วจีสุจริต ความประพฤติชอบทางวาจา เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น
(3) มโนสุจริต ความประพฤติชอบทางใจ เช่น ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่น ไม่คิดพยาบาทผู้อื่น และมีความเห็นถูกต้อง เป็นต้น

2) ทุจริต 3 แปลว่า ความประพฤติชั่ว 3 ประการ ดังนี้

(1) กายทุจริต ความประพฤติชั่วทางกาย เช่น การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม เป็นต้น
(2) วจีทุจริต ความประพฤติชั่วทางวาจา เช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น
(3) มโนทุจริต ความประพฤติชั่วทางใจ เช่น คิดอยากได้ของผู้อื่น คิดพยาบาทผู้อื่น และเห็นผิดจากคลองธรรม เป็นต้น

3) ความกตัญญูกตเวที

คำว่า “กตัญญู” มาจาก กต แปลว่า กระทำและกตัญญู แปลว่า รู้ หากแปลตามตัวตรงๆ ก็แปลเพียงว่า รู้ว่าใครทำอะไรไว้บ้าง แต่โดยทั่วไปในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง รู้ว่ามีผู้ทำอุปการคุณอะไรบ้างแก่ตัวเราหรือพูดอย่างสั้นๆ ว่า คือ การรู้คุณคน

ส่วนคำว่า กตเวที หมายถึง การตอบแทนแก่ผู้มีบุญคุณกับเรา คนที่มีอุปการคุณกับเรานั้นเพียงแต่เรารู้ว่าเขาทำอะไรให้เราเท่านั้นยังไม่พอ เราจะต้องตอบแทนเขาบ้างตามโอกาสอันควร เช่น การตอบแทนคุณพ่อแม่ เราทำได้โดยการปฏิบัติตนเป็นคนดี ขยันเรียน ไม่เกเร ช่วยงานบ้านตามกำลัง เมื่อมีโอกาสก็ซื้อของให้ และเมื่อท่านเข้าสู่วัยชราก็เลี้ยงดูท่าน เป็นต้น

หลักธรรมในการปกครอง
หลักธรรมในการดำรงชีวิต
หลักธรรมในการทำความดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย