เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

โรคที่สำคัญของถั่วลิสง

ในการปลูกถั่วลิสงนั้น เกษตรกรมักประสบกับความเสียหายเนื่องจากการทำลายของโรคอยู่เสมอ ๆ ซึ่งโรคที่เกษตรกรมักพบในแปลงปลูกเป็นประจำ ได้แก่ โรคใบจุดและโรคราสนิท โดยจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

โรคใบจุดนูน
ลักษณะอาการ จะมีจุดแผลแห้งตายสีดำหรือน้ำตาลบนใบ รูปร่างค่อนข้างกลมขนาดไม่แน่นอนรอบรอยแผลมักจะมีขอบสีเหลือง การเกิดแผนจะเริ่มจากใบล่างแล้วลุกลามขึ้นสู่ใบบน ใบที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงมักแห้งตายและหลุดร่วง โรคนี้จะพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน

การป้องกัน

  1. หลีกเลี่ยงการปลูกถั่วลิสงกลางฤดูฝน
  2. ถ้าพบอาการของโรคในระยะที่ต้นถั่วลิสงเริ่มออกดอกและสภาพอากาศมีความชื้นสูงควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อรา เช่น เบนโนมิล+แมนโคเซ็บ หรืออกซีคาร์บ๊อกซินหากเป็นโรคใบจุดสีดำควรฉีดพ่นสารเคมีให้ถูกด้านใต้ใบมากที่สุด
  3. ถ้าพบอาการในระยะที่ฝักเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพ่นสารเคมีใด ๆ เนื่องจากระยะนี้จะมีผลกระทบต่อผลผลิตน้อย
  4. ทำลายเศษซากพืชที่เป็นโรคให้หมดหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคในฤดูถัดไป

โรคราสนิม

โรคราสนิมจะพบระบาดทั่วไปในแหล่งที่มีการปลูกถั่วลิสง โดยมักจะเกิดร่วมกับโรคใบจุดลักษณะอาการคือ ใบที่เป็นโรคจะมีแผลสีน้ำตาลขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วผิวใบ โดยเริ่มจากใบล่างแล้วค่อยลุกลามขึ้นสู่ใบบน เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบจะเห็นเป็นตุ่มนูน ปกคลุมด้วยผงสปอร์ (ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา) ลักษณะคล้ายผงสนิมเหล็กจำนวนมากมาย
โรคราสนิมนี้แพร่ระบาดได้ดีในสภาพที่มีความชื้นสูงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอากาศเย็นในตอนกลางคืน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบการระบาดของโรคนี้มาก

การป้องกัน

  1. ควรเลี่ยงการปลูกถั่วลิสงตอนช่วงกลางหรือปลายฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่มักจะมีการระบาดของโรคราสนิท
  2. หากพบโรคราสนิทในระยะออกดอกถึงฝักอ่อน จะทำให้ผลผลิตลดลงมาก ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อรา เช่น คลอโรธาโลนิลแมนโคเซบ โดยจำนวนครั้งที่จะฉีดพ่นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค แต่ถ้าถบโรคราสนิทในระยะที่ถั่วแก่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะโรคนี้จะไม่ทำความเสียหายให้กับผลผลิต
  3. ทำลายเศษซากพืชที่เป็นโรคให้หมดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคในฤดูถัดไป

เรียบเรียง
อรพิน ถิระวัฒน์ และ วิโรจน์ สุนทรภัค และ จันทนา บุญประภาพิทักษ์ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

จัดทำ
อัญชลี สวจิตตานนท์ กองเกษตรสัมพันธ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย