เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกกระท้อน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

 • มกราคม เป็นระยะดอกบานและติดผลขนาดเล็กควรให้น้ำสม่ำเสมอ ป้องกันการกำจัดแมลง ในระยะช่อดอกและติดผลแล้ว (เว้นการฉีดพ่นในระยะดอกบาน) เช่นเพลี้ยไฟ หนอนกินดอก หนอนเจาะขั้วผล
 • กุมภาพันธ์ เป็นระยะที่ผลกำลังเจริญเติบโต ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการกำจัดแมลงเหมือนเดือนมกราคม
 • มีนาคม ปฎิบัติเหมือนเดือนกุมภาพันธ์
 • เมษายน การตัดแต่งผลและห่อผล
 • พฤษภาคม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 ในกระท้อนบางพันธุ์อาจจะมีผลแก่สามารถเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
 • มิถุนายน-กรกฏาคม เก็บเกี่ยวผลผลิต หลังเก็บผลทำการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสารเคมีกำจัดวัชพืช
 • สิงหาคม-กันยายน ป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามความจำเป็นถ้ามีการระบาด ขึ้น
 • ตุลาคม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 9-24-24 หรือ 12-24-12 กำจัด วัชพืช
 • พฤศจิกายน งดการ ให้น้ำ
 • ธันวาคม เริ่มออกช่อดอก เริ่มให้ น้ำเล็กน้อย อย่างสม่ำ เสมอ ป้องกันกำจัดแมลงในระยะช่อดอก

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

 • โกศล เจริญสม , 2521 แมลงศัตรูไม้ผล ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 • กรมวิชาการเกษตร , 2533 คำแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2533 กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กทม.
 • ทวีศักดิ์ ด้วงทอง , 2518 ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย เอกสารวิชาการที่ 47 กรมส่งเสริมการเกษตร จตุจักร กทม.
 • วิจิตร วังใน , 2528 ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 • วราพงษ์ ฤาชา , สถาพร ศรีพลพรรค , 2522 รายงานการศึกษาเรื่องสภาพการปลูกกระท้อนในจังหวัดนนทบุรี งานพืชสวน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ภาคกลาง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี, 2533 กระท้อน เอกสารวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2533 ฝ่ายวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

» พันธุ์
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» การกำจัดวัชพืชในสวนกระท้อน
» การออกดอกติดผล
» การเก็บเกี่ยวผลผลิต
» การป้องกันกำจัดโรคแมลง
» ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย