เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปรับปรุงสวนมะม่วงที่เสื่อมโทรม

กรมส่งเสริมการเกษตร

ปัจจุบันมีการส่งผลมะม่วงออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศเป็นมูลค่านับล้านบาท แต่การปลูกมะม่วงของเกษตรกรมักประสบปัญหา ในเรื่องการดูแลรักษาให้มะม่วงออกดอกติดผล โดยเฉพาะสวนมะม่วงที่มีอายุมาก และสวนที่ปลูกระบบชิดต้นมักจะเสื่อมโทรม มีโรค-แมลงระบาดทำลาย ยากแก่การดูแลรักษา

การที่จะปรับปรุงสวนมะม่วงเก่าที่เสื่อมโทรม ให้เป็นสวนที่มีคุณภาพอีกครั้ง สามารถทำได้โดยใช้วิธี เปลี่ยนยอดมะม่วงบนต้นตอเดิมที่เสื่อมโทรม

หลักการ

เป็นการเปลี่ยนยอดพันธุ์เดิมซึ่งให้ผลไม่ดีหรือมีปัญหาในการออกดอกติดผล สามารถเปลี่ยนยอดให้เป็นพันธุ์ใหม่บนต้นเดิม ยอดใหม่นี้จะเจริญเติบโตเร็วสามารถออกดอกติดผลได้ภายใน 1-2 ปี หลังจากเปลี่ยนยอด

การเปลี่ยนยอดมะม่วงที่เสื่อมโทรมทำได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1

ซึ่งมีวิธีการเป็นขั้นตอนดังนี้

 1. คัดเลือกกิ่งที่จะทำการเปลี่ยนยอดโดยดูลักษณะทรงพุ่ม มีกิ่งหลักอย่างน้อย 2 กิ่ง
 2. ทำการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีโดยวิธีการเสียบเปลือก ในตำแหน่งด้านบนของกิ่ง
 3. หลังจากเสียบยอดได้ 25-30 วัน ยอดพันธุ์ดีจะเริ่มแตกตา ให้บังคับตาโดยการบากหรือควั่นเปลือกเหนือยอด ที่เสียบประมาณ 3 นิ้ว พร้อมทั้งเปิดพลาสติก ตรงบริเวณยอดพันธุ์ดีที่เริ่มแตกตา
 4. เมื่อกิ่งพันธุ์ดีแตกใบ และเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ตัดยอดต้นตอเดิมทิ้ง โดยเลื่อยตัดกิ่งด้านล่างก่อนแล้วจึงเลื่อยกิ่งด้านบน เพื่อป้องกันการฉีกหักของกิ่ง
 5. รอยแผลของกิ่งที่ตัดต้องทาด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือปูนแดงที่กินกับหมากหรือสีน้ำพลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

วิธีที่ 2

โดยการตัดต้นตอให้แตกกิ่งใหม่แล้วทำการเปลี่ยนยอด ซึ่งมีวิธีการเป็นขั้นตอนดังนี้

 1. คัดเลือกกิ่งหลักของต้นตอไว้ 3 กิ่ง
 2. ทำการตัดกิ่งให้เหลือกิ่งหลักไว้ 1 กิ่ง เพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงลำต้น
 3. เมื่อต้นตอมีการแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ทำการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีตามที่ต้องการโดยวิธีการเสียบข้าง
 4. เมื่อเสียบยอดได้ประมาณ 25-30 วัน ทำการควั่นเปลือกเหนือรอยที่เสียบประมาณ 3 นิ้ว เพื่อบังคับให้ตาแตกไปพร้อมทั้งเปิดพลาสติกตรงบริเวณยอดพันธุ์ดี
 5. เมื่อยอดพันธุ์ดีแตกใบและเปลี่ยนเป็นสีเขียว ทำการตัดกิ่งเหนือยอดพันธุ์ดีทิ้ง
 6. สำหรับกิ่งหลักที่เหลือไว้ 1 กิ่งนั้น ต้องทำการตัดทิ้งในปีต่อไป เพื่อให้ยอดพันธุ์ดีที่เปลี่ยนเจริญเติบโตเร็วขึ้น

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนยอดมะม่วงควรกระทำในช่วงฤดูฝนคือปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนเพราะเป็นช่วงที่ต้นมะม่วงกำลังเจริญเติบโต

จะเห็นว่าการปรับปรุงสวนมะม่วงที่เสื่อมโทรมโดยการเปลี่ยนยอด เป็นวิธีการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วกลับมาให้เกิดประโยชน์แทนที่เราจะตัดต้นมะม่วงทิ้งแล้วเริ่มปลูกใหม่ ต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะให้ผลผลิตหากท่านได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการก็จะสามารถนำไปปรับปรุงสวนมะม่วงของตนเองได้เช่นกัน

เรียบเรียง
สังวร สุขสามัคคี สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย