เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน

การปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือตามเมืองใหญ่ ๆ มักมีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งพอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ดังนี้

1. ข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติของดิน

เนื่องจากดินภายในบริเวณบ้านมักไม่ใช่ดินเดิม แต่เป็นดินที่นำมาถมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม ดินที่นำมาถมนั้นอาจจะได้มาโดยการขุดจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรือจากในบริเวณบ้านนั้นเอง ซึ่งมักจะเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะเป็นดินชั้นล่าง นอกจากนี้อาจเป็นดินถมที่นำมาจากแหล่งอื่น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นดินเหนียวมีความเป็นกรดสูงและระบายน้ำไม่ดี แต่ในบางครั้งก็อาจเป็นดินเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในบางกรณีจะมีการถมด้วยทรายในชั้นบนสุดเพื่อปรับพื้นที่ด้วย และจากการที่ดินที่นำมาถมเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดังนั้นในการปลูกไม้ผลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมดินในหลุมปลูกเป็นอย่างดีและควรใส่อินทรีย์วัตถุจำพวก ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และเศษใบไม้แห้ง รวมทั้งปุ๋ยเคมีให้แก่ต้นไม้ผลที่ปลูกด้วย การทำเช่นนี้จะช่วยให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตได้ดี ออกดอกและติดผลดกอย่างสม่ำเสมอ และมีอายุยืนนาน

2. ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ปลูก

โดยทั่วไปบริเวณบ้านพักอาศัยจะมีพื้นที่ไม่นานนัก สาเหตุเนื่องมาจากที่ดินซึ่งมีราคาแพง ปกติในการปลูกบ้านแต่ละหลังจะใช้เนื้อที่ประมาณ 40-80 ตารางวา ในจำนวนนี้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ปลูกตัวบ้านพื้นที่ที่เหลือประมาณ 20-40 ตารางวาจะเป็นส่วนที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้นได้ บางครั้งหากมีการทำโรงรถหรือลานจอดรถ พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นไม้ก็จะลดลงไปอีก ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงควรกะประมาณจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนวณได้จากพื้นที่ทรงพุ่ม แต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อยต้นละ 20 ตารางเมตร ควรปลูกต้นไม้จำนวนน้อยและให้แต่ละต้นแผ่ทรงพุ่มได้อย่างเต็มที่ ดีกว่าการปลูกต้นไม้หลาย ๆ ต้นแต่ทรงพุ่มมาเบียดกันทำให้ต้องเสียเวลาในการตัดแต่ง และยังได้รูปทรงต้นไม้ที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดร่มเงาที่ทึบเกินไป ลำต้นยืดยาวและไม่ให้ดอกผล

3. ข้อจำกัดในเรื่องการบังร่มเงา

จุดประสงค์ในการปลูกไม้ผลข้อหนึ่งก็คือ ต้องการให้มีร่มเงาภายในบ้านและป้องกันแสงแดดที่จะส่องเข้ามายังตัวบ้านในช่วงบ่าย ดังนั้นตำแหน่งที่น่าจะเลือกปลูกคือทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เพื่อบังแดดในช่วงบ่ายซึ่งช่วยให้ตัวบ้านไม่ร้อนเกินไป ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศก็ยังจะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย ในกรณีที่ปลูกไม้ผลไว้ในสนามหญ้า ร่มเงาของไม้ผลอาจทำให้สนามหญ้าเสียความสวยงาม เนื่องจากหญ้าแห้งตายเพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ จึงควรเลือกชนิดของหญ้าที่ทนร่มเงา เช่น หญ้ามาเลเซีย นำมาปลูกไว้บริเวณภายใต้ร่มเงาไม้ผล สำหรับกรณีที่ปลูกไม้ผลหลายต้นและเกิดการบังร่มเงากันเอง ควรตัดต้นที่อยู่ตรงกลางออกเสียบ้าง เพื่อให้ต้นที่เหลืออยู่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ

4. ข้อจำกัดในเรื่องน้ำท่วม

บริเวณพื้นที่ลุ่มมักพบปัญหาในเรื่องน้ำท่วม น้ำขัง หรือน้ำไหลบ่า ทำให้ไม้ผลที่ปลูกในบริเวณบ้านชะงักการเจริญเติบโต ใบร่วง และหาน้ำท่วมขังนานต้นไม้ผลอาจตายได้ แนวทางแก้ไขควรถมดินให้สูงพ้นระดับน้ำ หากไม่สามารถทำได้ก็ควรที่จะยกเป็นโคกตรงบริเวณที่จะปลูกไม้ผลไว้ก่อนแล้วจึงค่อยถมดินในบริเวณอื่นภายหลัง ในกรณีที่มีน้ำขังก็ควรที่จะทำทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ้าน ซึ่งการที่มีน้ำท่วมขังนอกจากจะเป็นผลเสียกับไม้ผลที่ปลูกแล้ว ยังเกิดผลเสียกับสนามหญ้าและไม้ประดับในบริเวณบ้านด้วย

5. ข้อจำกัดอื่น ๆ

ข้อจำกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน มีหลายประการ เช่น

  • สายไฟฟ้าที่พาดผ่านบริเวณบ้าน ต้นไม้ผลที่มีความสูงถึงระดับสายไฟอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ก่อนปลูกจึงควรพิจารณาความสูงของต้นไม้ผลเมื่อโตขึ้น พร้อมกับดูทิศทางที่สายไฟฟ้าพาดผ่านด้วย หากได้ปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็ควรจะหาวิธีตัดแต่งไม่ให้กิ่งพาดทับสายไฟ
  • ใบร่วง ไม้ผลหลายชนิดมีการผลัดใบอยู่เสมอ ซึ่งการผลัดใบในแต่ละครั้งจะมีใบร่วงสู่พื้นจำนวนมาก ทำให้บริเวณบ้านแลดูไม่สะอาดตา โดยเฉพาะเมื่อใบร่วงลงสู่ลานจอดรถ หรือร่วงหล่นเข้าไปในเขตของเพื่อนบ้านอยู่เสมอ ๆ เจ้าของบ้านจึงควรพิจารณาชนิดของไม้ผลก่อนปลูก ไม้ผลที่มีใบร่วงมาอาจปลูกในบริเวณที่เป็นสนามหรือในพื้นที่ที่ห่างจากตัวบ้าน ซึ่งจะลดภาระการเก็บกวาดลงได้
  • การดูแลรักษา ในบางครั้งบนต้นไม้ผลอาจมีแมลงจำพวกมด หนอน บุ้ง ฯลฯ จึงอาจจะสร้างความรำคาญ หรือรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านได้ จึงมีความจำเป็นที่จะฆ่าแมลง ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้กันมากคือคาร์บาริล หรือที่มีชื่อการค้าว่า เซฟวิน, เซฟวิน 85 หรือคาโบนอกซ์ 85 เป็นต้น ทั้งนี้เพราะสารเคมีชนิดนี้มีพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยงในระดับต่ำ

» ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
» ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
» การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
» การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
» การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
» การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย