เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกส้มโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดิน ควรปลูกในดินโปร่งร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี แต่ถ้าเป็นดินเหนียวควรมีการยกร่อง ดินควรมีความเป็นกรด เป็นด่างปานกลาง (มีค่า (pH) = 7) หรือเป็นกรดเล็กน้อย (มีค่า (pH) ประมาณ 5.5 - 6)

ปริมาณน้ำฝน ส้มโอจะเจริญเติบโตได้ดีต้องรับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ฉะนั้นพื้นที่ที่จะปลูกส้มโอควรมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,500 - 2,000 มิลลิเมตร จึงจะเพียงพอ และควรเลือกพื้นที่ปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือสามารถให้น้ำแก่ต้นส้มโอได้ในเวลาที่พืชต้องการ

อุณหภูมิ ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซสเซียส

การปลูก
พื้นที่ลุ่ม ต้องทำการยกร่องให้สูงจากระดับน้ำท่วมถึงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยทำการยกร่องปลูกระหว่างแปลงปลูกเป็นร่องน้ำ โดยปกติจะมีคันดินป้องกันน้ำท่วมแปลง ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 25 ต้น ขนาดแปลงปลูกกว้าง 6 - 8 เมตร ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5 - 0.7 เมตร
พื้นที่ดอนให้ไถเตรียมดินปรับพื้นที่ให้เรียบ ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร

» พันธุ์ส้มโอ
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» วิธีการปลูก
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคของส้มโอ
» แมลงศัตรูส้มโอ
» การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
» ตลาดส้มโอ
» การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย