เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

สละ

ชมรมผู้ปลูกสละจันทบุรี

แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

ด้วงแรด (Rhinoceros beetle)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงแรด เป็นศัตรูของพืชตระกูลปาล์มหลายชนิด เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ในสะละพบการทำลายของด้วงแรด 2 ชนิด คือด้วงแรดเล็ก (Oryctes rhinoceros Linnacus) และด้วงแรดใหญ่ (Oryctes gnu Mohner) กัดกินยอดสะละเป็นอาหาร ทำให้ทางใบหักง่าย ด้วงงวงและเชื้อโรคเข้าทำลายซ้ำ ทำให้ยอดเน่าและต้นตายได้

การป้องกันกำจัด

 • ทำความสะอาดบริเวณสวนไม่ให้มีแหล่งขยายพันธุ์ โดยเฉพาะซากกองปุ๋ยหมักจะต้องไม่กองทิ้งเกิน 3 เดือน เมื่อเกิน 3 เดือน ควรเกลี่ยให้กระจาย
 • ใช้เชื้อราเขียว (Meterhizium anisopliac (Metsch) Sorok.) ไส่ไว้ตามแหล่งที่ตัวหนอนอาศัยอยู่ เชื้อราจะแพร่กระจายและสามารถทำลายด้วง แรดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต
 • ใส่ลูกเหม็นบริเวณกาบรอบ ๆ ยอดอ่อน ต้นละ 6-8 ลูก เพื่อขับไล่ไม่ได้ด้วงแรดเข้าทำลาย
 • ใส่ทรายในซอกกาบเช่นเดียวกับการ ป้องกันกำจัดด้วงแรดในมะพร้าว

ด้วงงวง (Asiatic palm weevil)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงงวง ที่เป็นศัตรูของพืชตระกูลปาล์มมี 2 ชนิด คือด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ (Rhynchophorus vulneratus Panzer) แต่ที่พบการทำลายสะละมักเป็นชนิดเล็ก* โดยตัวด้วงเจาะเข้าทำลายคาน ทำให้ผลร่วงหมดทั้งคน หรือเจาะกาบทำให้ทางใบแห้ง หรือเข้าทำลายทางบาดแผลหลังจากตัดแต่งหน่อต๊อกแล้ว ตัวแก่วางไข่ภายในกาบและเกิดเป็นตัวหนอนกัดกินทำลายครบวงจร

การป้องกันกำจัด

 • ใช้สารฆ่าแมลงประเภท คลอร์ไพริฟอส เช่น ลอร์สแบน 40% E.C. อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน และหยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน
 • ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอนุกรมวิธาน ว่าเป็นแมลงชนิดเดียวกันหรือไม่

ด้วงงวงจิ๋ว (Coconut small weevil)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงงวงจิ๋ว (Diocalandra frumenti Fabricius) คล้ายมอดข้าวสาร กัดกินเกสรของสะละทั้งตัวผู้และตัวเมียทำให้ไม่ติดผล และเป็นพาหะสำคัญนำโรคต่าง ๆ ด้วย ตัวแก่วางไข่บนช่อดอก เมื่อหนอนฟักจากไข่จะเจาะชอนไชไปตามส่วนต่าง ๆ ของดอกทำให้เกิดแผลเน่า

การป้องกันกำจัด
- เช่นเดียวกับด้วงงวง

สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

สัตว์ฟันแทะกัดกินผล เช่นกระถิก หนู กระแต กระจ้อน และกระรอก เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

 • ทำความสะอาดบริเวณแปลง
 • อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น งูสิง เหยี่ยว นกเค้าแมว ฯลฯ

หอยทาก กัดกินดอกและผล

การป้องกันกำจัด

 • เก็บทำลายหรือนำไปบดทำปุ๋ยหมัก
 • ใช้เหยื่อพิษล่อ

วัชพืชที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

วัชพืชที่พบในสวนสะละ แบ่งออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ

 • วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าคา หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก เป็นต้น
 • วัชพืชใบกว้าง เช่น สาบเสือ ผักโขม เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

 • ใช้แรงงานหรือเครื่องจักรตัดวัชพืชเหนือระดับผิวดิน
 • ใช้วัสดุคลุมดินได้แก่เศษซากวัชพืชทางใบสะละจะช่วยลดการงอกของเมล็ดวัชพืช
 • การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่สะดวกมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้องระมัดระวังผลกระทบจากการใช้ด้วย

» พันธุ์
» การปลูก
» การดูแลรักษา
» สุขลักษณะและความสะอาด
» ศัตรูของสะละ และการป้องกันกำจัด
» แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
» คำแนะนำการใช้สารป้องกันจำกัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
» การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย