เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

การปลูกและการดูแลรักษา

ฝรั่งไร้เมล็ด การปลูกและการดูแลเหมือนฝรั่งทั่ว ๆ ไป ระยะปลูก 3 x 4 หรือ 4 x 4 พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 100 ต้น ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่ลุ่มควรยกร่องน้ำ ส่วนที่ดอนปลูกแบบสภาพไร่ได้ ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้โดยไม่ตายและทนแล้งได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งยังต้องการดินที่มีอิทรีย์วัตถุสูง คือ ชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพราะจะได้ผลที่ใหญ่และรสชาติดีดังนั้นเกษตรกรได้เตรียมหลุมปลูกที่ดีแล้วฝรั่งจะเจริญเติบโตช่วงปีแรกเร็วมาก

พบเกษตรกรบางรายใช้วิธีทำปุ๋ยหมักลงไปในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย 3 เดือน โดยการขุดหลุมกว้างคูณยาวขนาด 50 x 50 ซม. แล้วนำปุ๋ยคอก เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้เป็ด ก็ได้จะใหม่หรือเก่าก็สามารถใช้ได้ ประมาณ 1 ปีปหาเศษพืช เช่น กากถั่ว, เศษฟาง, หญ้าแห้ง ใส่ลงไปด้วยโดยโรยรอบ ๆ ปากหลุม แล้วใช้จอบฟันลงไปให้เต็มหลุมทิ้วไว้อย่างน้อย 3 เดือน แล้วนำกิ่งพันธุ์มาปลูก ก่อนปลูกควรแน่ใจว่าปุ๋ยที่มหักสลายตัวแล้ว ไม่เกิดความร้อน โดยการทดลองเอามือคุ้ยดินผสมในหลุม ถ้ามีสีดำและไม่มีความร้อน ก็สามารถนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้เลย วิธีนี้หลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน ฝรั่งจะโตเต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ หากไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้แนะนำให้ขุดหลุมขนาด 30 x 30 ซม. แล้วหาซื้อปุ๋ยหมักที่มีขายทั่วไป ใส่ผสมลงไป อาจใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 1 ช้อนแกง รองก้นหลุมแล้วกลบดินทับอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามืออย่าให้ปุ๋ยสัมผัสกับรากโดยตรง หลังจากปลูกควรปักไม้ยึดลำต้น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษาในช่วง 6 เดือนแรก

การให้น้ำควรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ 6 เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ 6 เดือน แรกให้น้ำประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน 4 ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอก ไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะออกดอกจะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำในเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในดอนอาจจะมีการให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรืออาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

การให้น้ำ

ควรรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ 6 เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ ระยะ 6 เดือนแรกให้น้ำประมาณ สัปดาห์ะไม่เกิน 4 ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอกไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะ ออกดอก จะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในที่ดอนอาจจะ มีการ ให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร ์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรืออาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

การใส่ปุ๋ย

นอกจากการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วการใส่ปุ๋ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำสวนฝรั่ง ดังนั้นเกษตรกรควรมีการให้ปุ๋ยแก่ฝรั่ง ควรเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่องความหวาน เช่น ขี้ค้างคาว ขี้หมู ขี้วัว ขี้ควาย เป็นต้น ใส่เป็นประจำทุกเดือน อัตราต้นฝรั่งอายุ 1 ปีขึ้นไปใส่ต้นละ 2 กำมือ ส่วนฝรั่งที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ใส่อัตราต้นละ 1 กำมือ ปุ๋ยเคมีทั้งทางเดินและทางใบควรให้เสริมด้วย โดยทางดินควรใช้สูตรที่มีตัวหน้าสูง เช่น สูตร 32 - 10 - 10 , 25-7 - 7 ผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น สูตร 15 - 15 - 15 หรือ 16 - 16 - 16 ให้ทุก 2 เดือน โดยให้ต้นละ 1 - 2 ช้อนแกง และค่อย ๆ เพิ่มอัตรามากขึ้นตามขนาดและอายุของฝรั่ง สำหรับปุ๋ยที่ให้ทางใบนั้น ควรให้พวกฮอร์โมนและอาหารเสริมไปด้วย สำหรับปุ๋ยทางใบ ใช้สูตร 30 - 20 - 10, 20 - 20 - 20 จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้าน และช่วงที่มีการเจริญเติบโตนี้ควรเด็ดยอดทิ้งเพื่อให้มีการแตกยอดมากขึ้น เช่นเดียวกับการโน้มกิ่งจะทำให้กิ่งที่แตกยอดและออกดอกตามมาด้วย วัน เวลาใส่ปุ๋ยเป้นเรื่องสำคัญมากเพราะมีผลต่อการควบคุมการเกิดดอกออกผล

ข้อแนะนำที่ทุกประเทศมีความสอดคล้องกันคือ

การใส่ปุ๋ยก่อนการออกดอกจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกิ่งใหม่ยอดใหม่เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ออกดอกนั่นเอง เพราะยอดที่แตกใหม่จากกิ่งที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปจะมีดอกตามออกมาด้วยเสมอ อย่างไรก็ตามหากให้ปุ๋ยมากเกินไปในระยะที่จะออกดอกอาจมีผลให้การออกดอกล่าช้าไปได้

ฝรั่งไร้เมล็ดจะมีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักต่อผลขนาดใหญ่ถึง 1.3 กิโลกรัม ดังนั้นควรมีการเด็ดลูกทิ้งเพื่อลูกจะได้เจริญเติบโตได้ดี ควรเด็ดให้เหลือต้นละประมาณ 100 ผลต่อปี

การดัดแต่งและการตัดแต่ง

การดัดแต่งต้นฝรั่งมักเป็นเรื่องของสวนฝรั่งขนาดใหญ่มากกว่าสวนขนาดเล็ก ก่อนที่จะดัดแต่งต้องพิจารณาก่อนว่าจะเก็บเกี่ยวฝรั่งโดยวิธีใดเพื่อจะดัดแต่งให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว วัตถุประสงค์การตัดแต่งฝรั่งกินสดคือ การรักษาขนาดผลให้ใหญ่อยู่เสมอเพราะฝรั่งเมื่อกิ่งแก่ ผลจะเล้กลง ดังนั้นจึงต้องให้มีกิ่งอายุ 1 - 3 ปี เพื่อผลิตดอกออกผลเสมอโดยใช้วิธีการสางกิ่งออกทุกๆ 2-3 ปี โดยตัดยอดหรือตัดกิ่งข้างพอประมาณกิ่งใหม่ก็จะแตกออกมา จำนวนผลต่อต้นจะน้อยลงแต่ขนาดผลจะใหญ่ขึ้น

» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์ฝรั่ง
» ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
» โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
» แมลง
» สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย