เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร

ในการพิจารณาสภาพร่างของแม่โคว่าอ้วนหรือผอมนั้น ได้มีผู้คิดเป็นระบบการให้คะแนนขึ้นมาใช้วัด ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะมีระบบการให้คะแนนแตกต่างกันไป เช่น ระบบ 8 คะแนนของออสเตรเลีย หรือระบบ 6 คะแนน (0-5) ของอังกฤษ แต่ในที่นี้จะใช้ระบบ 5 คะแนนของอเมริกา
การให้คะแนนร่างกายจะต้องพิจารณาจากสภาพร่างกายที่ปรากฏ โดยการสังเกตด้วยสายตาและการสัมผัสด้วยการใช้มือจับคลำโดยจะเน้นที่ส่วนท้ายของลำตัวซึ่งจะมีอยู่ 4 จุดที่จะพิจาณา คือ

  • จุดที่ 1 ที่ก้น : บริเวณรอบโคนหางระหว่างกระดูกก้นกบและใต้โคนหาง
  • จุดที่ 2 ที่บั้นท้าย : บริเวณไหล่สะโพก (ระหว่างกระดูกสะโพกและก้นกบ) รวมทั้งส่วนที่เป็นกระดูกสะโพกและกระดูกก้นกบ
  • จุดที่ 3 ที่บั้นเอว : ส่วนของกระดูกเอว หรือกระดูกกระเบนหลัง (ซี่สั้น ๆ ที่แยกออกมาทั้ง 2 ข้างของกระดูกสันหลัง) และสวาบ
  • จุดที่ 4 ที่แนวกระโดงกระดูกสันหลัง

การให้คะแนนควรจะเริ่มต้นด้วยการยืนสังเกตดูที่ส่วนท้ายของแม่โค และจะต้องมีความมั่นใจว่าแม่โคยืนอยู่ในท่าทางที่สบายไม่เกร็ง หลังจากนั้นให้ใช้มือจับคลำที่รอบโคนหาง  กระดูกก้นกบ  ไหล่สะโพกกระดูกกระเบนหลัง และกระดูกสันหลัง  การฝึกฝนการให้คะแนนร่างกายแม่โคจะต้องอาศัยระยะเวลาบ้างพอสมควร ซึ่งการฝึกฝนด้วยการสังเกตด้วยสายตาประกอบกับการจับคลำนี้ จะช่วยให้การให้คะแนนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คะแนนร่างกายที่กำหนดให้จะเป็น 1 ถึง 5 กล่าวคือ สภาพร่างกายที่ได้คะแนน 1 หมายถึง แม่โคที่มีสภาพผอมมากเกินไป และคะแนน 5 หมายถึงแม่โคมีสภาพร่างกายที่อ้วนมากเกินไป ซึ่งรายละเอียดในการพิจารณาคะแนนทั้ง 5 ระดับ มีดังนี้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาให้คะแนนร่างกายแม่โคนั้น อาจจะแบ่งซอยย่อยลงได้เป็น 9 ระดับ ดังนี้

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย