เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

การให้คะแนนร่างกายคืออะไร

ความเป็นจริงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายแม่โคจะมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณของไขมันที่สะสมในร่างกาย ซึ่งทำให้มองเห็นได้ว่าแม่โคมีสภาพร่างกายอ้วนหรือผอม การสะสมไขมันของแม่โคจะขึ้นอยู่กับระดับของอาหารที่แม่โคได้รับซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ถ้าเราสังเกตแม่โคในฝูง จะเห็นว่าแม่โคมีสภาพร่างกายอ้วน และผอมแตกต่างกันออกไป แม่โคที่มีสุขภาพดีแต่ค่อนข้างผอม ก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอในช่วงที่ผ่านมา แต่ในตัวที่อ้วนเท่านั้น ก็อาจจะได้ รับอาหารมากเกินพอในระยะเวลาที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราสังเกตเห็นสภาพร่างกายของแม่โคเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คืออ้วนขึ้นหรือผอมลง ก็แสดงว่าอาหารที่แม่โคได้รับขณะนั้น มากเกินหรือน้อยกว่าความต้องการของร่างกายแล้ว ฉะนั้นตัวที่จะใช้บ่งชี้ถึงสภาพร่างกายของแม่โคว่าได้รับอาหารมากหรือน้อยกว่าความต้องการของร่างกายหรือไม่ คือ "คะแนนร่างกาย"

ดังนั้น "การให้คะแนนร่างกาย" จึงเป็น "เครื่องมือ" ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการการให้อาหารแก่โคนม สภาพร่างกายที่สมบูรณ์จะสะท้อนให้เห็นถึงการสะสมพลังงานของแม่โค การสะสมอาหารในร่างกายของแม่โคจะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยรักษาสุขภาพ ปริมาณน้ำนมที่ผลิต และระบบสืบพันธุ์ของแม่โค

ตามหลักวิชาการหรือตำราและเอกสารที่แนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารแม่โคโดยทั่ว ๆ ไป จะบ่งบอกว่า ความต้องการอาหารของโคนม ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ซึ่งคิดตามน้ำหนักตัวบวกกับอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันนมและปริมาณน้ำนม แต่ปริมาณอาหารที่ให้ตามความต้องการดังกล่าว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ สายพันธุ์ของโค คุณภาพของวัตถุดิบอาหารข้นและอาหารหยาบ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ และมีความเชื่อมั่นว่า สามารถให้อาหารได้ตามความต้องการของโค จึงจำเป็นต้องใช้ "คะแนนร่างกาย" เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย เพราะอาจจะต้องมีการให้แม่โคเพิ่มหรือลดน้ำหนักตัว โดยเฉพาะในช่วงท้ายของรอบการให้น้ำนม หรือในระหว่างช่วงพักการรีดนม ทั้งนี้เพื่อให้สภาพร่างกายของแม่โคทุกช่วงของรอบการให้น้ำนม อยู่ในสภาพที่เหมาะสมจริง ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้แม่โคให้น้ำนมได้สูงสุด มีสุขภาพดีและระบบสืบพันธุ์พัฒนาอย่างปกติ

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย