เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมักจะมีความสับสนในการให้อาหารโคนม ไม่เข้าใจว่าจะยึดหลักการให้อาหารข้นในลักษณะไหนดี ตำราและเอกสารโดยทั่วไปในประเทศไทยจะแนะนำให้ ยึดปริมาณน้ำนมของแม่วัวเป็นสำคัญ เช่น แม่โคให้น้ำนม 10 ลิตร จะต้องให้อาหารข้น 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการให้อาหารแบบ 2 ต่อ 1 แต่อย่างไรก็ตาม ตำราและเอกสารดังกล่าวจะแนะนำการให้อาหารแบบ 1 ต่อ 1 2 ต่อ 1 3 ต่อ 1 และ 4 ต่อ 1 ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่รู้ว่าจะ ให้อาหารเช่นไรจึงจะดีที่สุด จริง ๆ แล้วการให้อาหารดังกล่าวมีความเหมาะสมพอสมควร ขึ้นกับ คุณภาพของอาหารหยาบเป็นสำคัญ ถ้าอาหารหยาบมีคุณภาพดี ก็อาจจะยึดหลักการให้อาหาร 3 ต่อ 1 ถ้าอาหารหยาบมีคุณภาพต่ำ เช่น ฟาางข้าว ก็อาจจะยึดหลักการให้อาหาร 1 ต่อ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้อาหารโคนมได้เหมาะสมที่สุดจะต้องพัฒนาสภาพความสมบูรณ์ของร่างกกายโคนม ให้เหมาะสมกับรอบการให้นม และสภาพการเจริญเติบโต

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยึดหลักการให้อาหารโคนม โดยใช้สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายโคนมเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความ เข้าใจการให้อาหารว่างอย่างถูกต้อง สามารถช่วยลดต้นคุณค่าอาหาร และลดปัญหาการผสมไม่ติด ได้ หวังว่าเอกสารเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้อ่านบ้างตามสมควร

» การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
» การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
» ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
» สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

  • จัดทำโดย
    ผศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ และ รศ.สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์
    ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย