เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวโน้มการเลี้ยงปลาผสมผสานในอนาคต

จากผืนแผ่นดิน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและคงที่ แต่ความต้องการใช้ประโยชน์ กลับเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากการดิ้นรนเพื่อแสวงหาปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อ การดำรงชีวิต การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นการเลี้ยงปลาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง จะช่วยให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรอย่าง ต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีน ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้ และช่วย ให้สภาพแวดล้อมมีความสมดุล ไม่ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างมลภาวะในสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถใช้พื้นน้ำ เพื่อการเลี้ยงปลา ขอบคันบ่อเป็นที่เลี้ยงสัตว์บกและปลูก พืชผัก จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในที่สุด

เรียบเรียง : วัฒนะ ลีลาภัทร

เอกสารอ้างอิง

  • คำนึง คำอุดม. 2531. ไปสัมผัสตะพาบน้ำฟาร์มแก้วปิ่นทอง. นิตยสารฐานเกษตรกรรม ฉบับที่ 54 ปีที่ 5. หน้า 11-20.
  • คุณเต็มดวง สมศิริ. โรคตะพาบน้ำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ.
  • บุญช่วย เชาว์ทวี. 2528. เต่าและตะพาบน้ำ. วารสารการประมง ฉบับที่ 5ปีที่ 38. หน้า 123-129.
  • นายประวิทย์ สุรนีรนาถ วิทย์ ธารชลานุกิจ และประจักษ์ ตาบทิพย์วรรณ. 2522.วารสารการประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 32. หน้า 33-339.
  • นายประโยชน์ เตชะเพียวเลิศ. การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจตะพาบน้ำของไทยเอกสารเศรษฐกิจการประมงเลขที่ 1/2537.
  • คุณยุพินท์ วิวัฒน์ชัยเศรษฐ์. การเลี้ยงตะพาบน้ำที่ชลบุรี. วารสารการประมงปีที่ 47ฉบับที่ 3 ปี 2537.
  • นายสมศักดิ์ ล้วนปรีดา. 2524. เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำที่ญี่ปุ่น. วารสารข่าวประมงฉบับที่ 4 ปีที่ 8. หน้า 27-32.
  • นางสาวศิริลักษณ์ ตันตะสุทธิ. ตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน สูตรสำเร็จการเลี้ยงเพื่อการค้า.
  • เอกสารเผยแพร่ของงานเอกสารคำแนะนำกรมประมง. 5 หน้า.

» ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» ลักษณะการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์
» ขนาด ลักษณะ ของบ่อเลี้ยงปลา และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
» พันธุ์ปลาที่ใช้เลี้ยง
» การจัดการบ่อเลี้ยงแบบผสมผสาน
» ผลผลิตปลาจากการเลี้ยงแบบผสมผสาน
» ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» ข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรที่จะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
» แนวโน้มการเลี้ยงปลาผสมผสานในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย