เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

โรคตะพาบน้ำ

ต้นทุนการผลิตและแนวโน้มทางการตลาด

ต้นทุนผันแปร
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าเสียโอกาสเงินทุน
- ค่าแรงงาน

ต้นทุนคงที่
- ค่าที่ดิน
- ค่าโรงเรือน
- ค่าเสื่อมราคาของบ่อ

แนวโน้มทางด้านการตลาด

การเลี้ยงตะพาบในปัจจุบันนี้ มีผู้เลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ก็สามารถเลี้ยงตะพาบกันได้เป็นอย่างดี แต่ผู้เลี้ยงยังขาดความรู้ทางด้านการตลาด จึงอยากให้ผู้เลี้ยงตะพาบที่มีอยู่รวมตัวกันตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
ตะพาบขึ้นมา เพราะว่าจะช่วยให้ราคาของตะพาบน้ำมีราคาที่ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงแล้วมีกำไรพออยู่รอด ทั้งนี้ สาเหตุอันเนื่องมาจากผู้เลี้ยงมีจำนวนมากพ่อค้าคนกลางย่อมกดราคาให้ต่ำลง ส่วนใหญ่ขณะนี้ตลาดของตะพาบน้ำตกอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ส่งออกเพียงกลุ่มเดียว สำหรับท่านที่สนใจจะเลี้ยงตะพาบน้ำก็ควรคิดให้รอบคอบ และหาตลาดรองรับเพื่อป้องกันภาวะการขาดทุน ถ้าผู้เลี้ยงรวมตัวกันได้และผู้ค้าตะพาบน้ำยอมลดส่วนแบ่งของกำไรลงบ้างเพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยง คิดว่าตลาดของตะพาบน้ำและการเลี้ยงตะพาบน้ำของประเทศไทยคงยืนยาวไปอีกนาน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอีกด้วย

ข้อมูล : จากสถานี ประมงน้ำจืดเพชรบุรี สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
เรียบเรียง : นายสิทธิศักดิ์ สมศรี

เอกสารอ้างอิง

  • คำนึง คำอุดม. 2531. ไปสัมผัสตะพาบน้ำฟาร์มแก้วปิ่นทอง. นิตยสาร ฐานเกษตรกรรม ฉบับที่ 54 ปีที่ 5. หน้า 11-20.
  • คุณเต็มดวง สมศิริ. โรคตะพาบน้ำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ.
  • บุญช่วย เชาว์ทวี. 2528. เต่าและตะพาบน้ำ. วารสารการประมง ฉบับที่ 5 ปีที่ 38. หน้า 123-129.
  • นายประวิทย์ สุรนีรนาถ วิทย์ ธารชลานุกิจ และประจักษ์ ตาบทิพย์วรรณ. 2522.วารสารการประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 32. หน้า 33-339.
  • นายประโยชน์ เตชะเพียวเลิศ. การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจตะพาบน้ำของไทย เอกสารเศรษฐกิจการประมงเลขที่ 1/2537.
  • คุณยุพินท์ วิวัฒน์ชัยเศรษฐ์. การเลี้ยงตะพาบน้ำที่ชลบุรี. วารสารการประมง ปีที่ 47ฉบับที่ 3 ปี 2537.
  • นายสมศักดิ์ ล้วนปรีดา. 2524. เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำที่ญี่ปุ่น. วารสารข่าวประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 8. หน้า 27-32.
  • นางสาวศิริลักษณ์ ตันตะสุทธิ. ตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน สูตรสำเร็จการเลี้ยงเพื่อการค้า.
  • เอกสารเผยแพร่ของงานเอกสารคำแนะนำกรมประมง. 5 หน้า.
<

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย