เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร

โดยทั่วไปผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหาร มักจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องภาชนะที่จะใช้บรรจุ จะคิดถึงแต่ตัวอาหารและกรรมวิธีการแปรรูป หรือวิธีถนอมอาหารเท่านั้นต่อเมื่อผลิตอาหารแล้วจึงค่อยคิดหาภาชนะที่จะใช้บรรจุ ซึ่งหาง่ายและราคาถูกมาใส่อาหาร การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น ก่อนที่จะวางแผนการผลิตจะต้องกำหนดภาชนะที่จะใช้บรรจุตลอดจนวิธีการบรรจุตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่จะคิดทำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้น โดยถือว่าการบรรจุเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการผลิตเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานของภาชนะบรรจุหรือวิธีการบรรจุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบางกรณีการใช้ภาชนะบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการแปรรูปอาหารได้

หลักการเลือกภาชนะบรรจุอาหาร (เพื่อการขายปลีก)

1. คุณสมบัติหรือความต้องการของอาหารที่จะบรรจุ อาหารบางชนิดต้องการอากาศ เช่น อาหารสดบางชนิดต้องการการระบายอากาศและน้ำ เช่น ผัก ผลไม้สด บางชนิดไม่ต้องการสัมผัสกับแสงและอากาศ เช่น นมสด บางชนิดต้องการเก็บรักษาไว้ในที่เย็น หรือที่อุณหภูมิต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ

2. ความต้องการของตลาด เช่น ลักษณะการวางขาย อายุในการวางขายสินค้า สินค้าบางชนิดผู้บริโภคชอบซื้อขนาดเล็กราคาถูก ใช้หรือรับประทานหมดในครั้งเดียว เช่น ขนมขายเด็กนักเรียน เครื่องแกงต่างๆ อาหารที่วางขายในซุปเปอร์มาเก็ตนั้น ภาชนะบรรจุอาหารต้องเหมาะสม และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

3. ชนิดและรูปแบบของวัสดุและภาชนะบรรจุ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ข้อดีและข้อเสียต่างๆ แหล่งผลิต ตลอดจนราคา

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย