เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร

ภาชนะบรรจุอาหาร แบ่งออกตามลักษณะการขายเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีก

การบรรจุเป็นหน่วยเล็ก ควรต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าเองเป็นอันดับแรกว่า จุดอ่อนของความเสียหายเกิดจากอะไร (ความชื้น, ขูดข่วน แตกหัก ฯลฯ) จากนั้นต้องพิจารณาถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม อันได้แก่คุณภาพของวัสดุที่ใช้และคุณภาพการพิมพ์ ไม่ควรใช้หญ้าฟางหรือเศษหนังสือพิมพ์ เป็นสารกันกระแทก เพราะทำให้การป้องกันไม่เพียงพออีกทั้งหมึกพิมพ์บนเศษหนังสือพิมพ์อาจเลอะติดกับตัวสินค้าทำให้ด้อยค่าลงได้ ฉลากที่ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะอยู่บนภาชนะโดยตรง หรือจะเป็นแผ่นป้ายติดอยู่ก็ตาม จะต้องมีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ซื้อ คุณภาพการพิมพ์สูง เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยจัดจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับสินค้า จะต้องเข้ากันได้กับตัวสินค้า เปิดง่าย ใช้สะดวก จับถือได้เหมาะมือหรือมีการออกแบบพิเศษอื่นๆ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่ง

การรวมกลุ่มภาชนะบรรจุหน่วยเล็กๆ เข้าด้วยกันเพื่อการขนส่ง ภาชนะชนิดนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นภาชนะที่ช่วยสนับสนุนให้ภาชนะประเภทแรกและตัวสินค้าได้มีโอกาสไปวางขายในตลาดได้ ดังนั้นความแข็งแรงของภาชนะประเภทนี้ควรจะได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้ใช้แล้วแต่กรณี บางประเทศได้กำหนดความแข็งแรงของภาชนะบรรจุแต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อช่วยในการลดต้นทุนและความเสียหายควรพิจารณาถึงระบบการขนส่ง ขนถ่าย รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดด้วย

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย