เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวจะทำการเกี่ยว และนวดไปพร้อม ๆ กัน การจะทำให้เครื่องนวดข้าวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมีประสิทธิภาพการนวดที่ดี และมีการสูญเสียต่ำนั้น คือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องนวดข้าวจะต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน จึงต้องทำการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ในการทำงานของเครื่องนวดข้าวว่า เมื่อมีความเร็วรอบที่กำหนด คือ ที่ความเร็วที่ 600 rpm และ 650 rpm โดยเราจะเปลี่ยนอัตราการป้อนและลักษณะสภาพของต้นข้าว โดยมีแกนมุมเอียงของฟันลูกนวดและระยะห่างระหว่างฟันลูกนวดกำหนดไว้ที่ค่าหนึ่ง

ในการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นและลดการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกลง จำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

  1. ทดสอบเพื่อหาอัตราการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกระหว่างการทำงานเก็บเกี่ยวและหาปริมาณความสะอาดของเมล็ดข้าวเปลือก
  2. ทดสอบเพื่อหาอัตราการทำงานการเก็บเกี่ยว

ผลการทดสอบ ปรากฏว่าเมื่อเพิ่มความเร็วของการเก็บเกี่ยวสูงขึ้น การสูญเสียเมล็ดตกหน้าหัวเกี่ยว และการสูญเสียเมล็ดรวมทั้งหมดจะลดน้อยลงนั้น แสดงว่าความเร็วสูงสุดของกการเก็บเกี่ยวจะแปรผันกลับกับความหนาแน่นของต้นข้าวและสภาพการล้มของต้นข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาที่ใช้ในการเกี่ยวข้าว และปริมาณการใช้น้ำมัน จะแปรผันโดยตรงกับความหนาแน่นของต้นข้าว และสภาพการล้มของข้าวในแปลงนั้นคือเวลาที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อความหนาแน่นของต้นข้าวและสภาพการล้มของข้าวในแปลงมีมาก

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย