เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

1. การจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสม
2. การใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
3. การใช้ปุ๋ย

ปุ๋ยที่นิยมให้กันโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ

ปุ๋ยเคมีที่ใส่ถุงวางขายตามท้องตลาดทั่วไป และปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยทั้งสองมีความสำคัญกันคนละแง่ กล่าวคือ ปุ๋ยเคมีแก้อาการขาดธาตุอาหารพืชได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปุ๋ยอินทรย์ทำหน้าที่หลักในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินเช่นช่วยให้โครงสร้างของดินโปร่งพรุนถ่ายเทน้ำและอากาศดี ช่วยดูดซับน้ำและธาตุอาหารไว้ในดินได้นานขึ้นช่วยรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่าง ของดินให้เหมาะสม เป็นอาหารของสิ่งที่มีชีวิตในดินและที่สำคัญมากคือให้ธาตุอาหารเสริมครบทุกตัว ซึ่งไม่มีในปุ๋ยเคมีธรรมดา

ดังนั้นถ้าจะปรับปรุงดินให้มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงและมีคุณสมบัติทางกายภาพดี จึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศและยังสามารถลดต้นทุนการผลิตในยามที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงได้อีกด้วย

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก อาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากปัจจุบันในบางพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนน้อย จึงทำให้ขาดแคลนมูลสัตว์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นปุ๋ยคอกได้อย่างเพียงพอ หรือในกรณีของการทำปุ๋ยหมัก แต่ก็มีปุ๋ยอินทรย์อีกชนิดหนึ่งที่น่าให้ความสนใจนั่นคือ "ปุ๋ยพืชสด"

ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จากต้นและใบของพืชปุ๋ยสดที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถึงระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ คือเมื่อพืชเริ่มออกดอกจนถึงดอกบานเต็มที่ ก็ทำการตัดสับแล้วไถกลบหรือไถลบลงไปในดินทั้งต้นก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืชหลังจากทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยสลายตัวผุพังก็จะให้ธาตุอาหารพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูกต่อไป

พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดเป็นพืชตระกูลถั่วเช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปอเทือง โสน ถั่วพร้า ฯลฯ เพราะพืชตระกูลถั่วมีคุณสมบัติเศษคือที่รากมีปมเรียกว่าปมรากถั่ว ในปมเหล่มนี้มีเชื้อจุลินทรีย์จำพวกไรโซเบียมอยู่เป็นจำนวนมาก ไรโซเบียมนี้สามารถดูดตรึงธาตุในโตรเจนจากอากาศมาใช้ได้ เมื่อพืชสลายตัวเน่าเปื่อยก็จะเพิ่มธาตุในโตรเจนและอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน

» ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
» วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
» ลักษณะของถั่วพร้า
» การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย