เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

การติดตามแนะนำด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่จะช่วยเหลือตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรที่จัดทำแปลง 200 ไร่ ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 5 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ช่วงหลังปลูก
ครั้งที่ 2 ช่วงเจริญเติบโต
ครั้งที่ 3 ช่วงออกดอก
ครั้งที่ 4 ช่วงเก็บเกี่ยว
ครั้งที่ 5 ช่วงการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา

การบริการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่ บริการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากแปลง 200 ไร่ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตราฐาน

การติดตามให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค จัดคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาให้คำแนะนำตอบข้อซักถามด้านการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ

การอบรมวิทยากรเกษตรกร
นำเกษตรกรจำนวนประมาณ 60 มาเพิ่มพูนความรู้วิชาการผลิตข้าว โดยวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ทั้งนี้อาศัยสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ดำเนินการบางจังหวัด)

การสัมมนาผู้รับซื้อข้าวเปลือก
เชิญผู้รับซื้อข้าวเปลือกและโรงสีในจังหวัดเข้าสัมมนาร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อให้มีการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมตามชั้นคุณภาพ รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการบางจังหวัด)

การรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี
จัดงานวันสาธิตระดับจังหวัดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในขั้นตอนสำคัญ เช่น การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว แบบผสมผสานและการเก็บเกี่ยว โดยเชิญชวนเกษตรกรมาร่วมชมและนำไปปฏิบัติตาม (ดำเนินการบางจังหวัด)

เกษตรกรจะได้อะไรจากศูนย์

  • เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะได้ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกที่สูงกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5-10% และยังมีผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นเพื่อการจำหน่าย
  • เกษตรกรทั่วไปในชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่ถูกกว่า
  • เกษตรกรในชุมชนได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น จำหน่ายได้ตามชั้นคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

จัดทำโดย นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน
กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย