เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

» สถานการณ์การผลิต
» การตลาด
» บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
» ผ้าไหม

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร

จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้สำเร็จตามวัตถุ

ประสงค์กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมพืชสวนได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหมขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้จำนวน 9 ศูนย์ฯ ได้แก่

1.ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 1 จ.ศรีสะเกษ
2. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 2 จ.นครราชสีมา
3. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 3 จ.บุรีรัมย์
4. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 4 จ.ขอนแก่น
5. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 5 จ.ร้อยเอ็ด
6. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 6 จ.สระบุรี
7. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 7 จ.น่าน
8. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 8 จ.ชุมพร
9. ศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 9 จ.กาญจนบุรี

โดยศูนย์ขยายพันธุ์ไหมจะทำหน้าที่หลักดังนี้

  1. ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีที่ปลอดโรคบริการแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งพันธุ์ไหมที่ผลิตได้แก่พันธุ์ไทยลูกผสม ซึ่งเป็นลูกผสมของไหมพันธุ์ไทย (polyvoltine) และพันธุ์ Bivoltine ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทย การเลี้ยงรอดสูงกว่าพันธุ์ต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ โดยไข่ไหมซึ่งผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์ไหม จะได้รับการตรวจโรคเพบรินก่อนแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งไหมพันธุ์ไทยลูกผสมที่ผลิตในปัจจุบันได้แก่ กสก.2 กสก.6 และพันธุ์ดอกบัว ซึ่งในปัจจุบันความต้องการไข่ไหมของเกษตรกรสูง แต่ความสามารถในการผลิตของศูนย์ขยายพันธุ์ไหมสามารถผลิตได้เพียง 10% ของความต้องการเกษตรกร
  2. การบริการพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีโดยศูนย์ขยายพันธุ์ไหม จะเป็นแหล่งรวบรวม และขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงซึ่งได้แก่ พันธุ์บร. 60 และพันธุ์นม. 60 บริการแก่เกษตรกร
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลักสูตร 30 วัน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรระดับตำบลผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากนี้ยังฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องการปลูกหม่อนหลักสูตรระยะยาว 30 วัน สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก โดยเน้น ให้เกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแผนใหม่ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฟื้นฟูจำนวน 3 วัน และหลักสูตรการเลี้ยงไหมวัยอ่อนระยะเวลา 10 วัน
  4. การอบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลักสูตร international โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ ลาว ศรีลังกาและพม่า โดยเน้นหนักในด้าน tropical sericulture เพื่อให้ มีการพัฒนาการเลี้ยงไหมในประเทศเหล่านั้น โดยระยะเวลาในการฝึกอบรม 30 วัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประเทศที่จะเข้ารับการฝึกอบรมโดยเนื้อหาในการฝึกอบรม มีดังนี้

หม่อน การวางแผนการปลูกหม่อน การปลูกการดูแลรักษาสวนหม่อน และการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูหม่อน

ไหม การขยายพันธุ์ไหม การกกไข่ไหม การเลี้ยงไหมวัยอ่อน การเลี้ยงไหมวัยแก่ การป้องกัน และกำจัดโรค และแมลงศัตรูไหม การคัดรังไหม การสาวไหม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะการ ซึ่งได้แก่การผลิตไข่ไหมพันธุ์ลูกผสม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของประเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม

» ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี
» การพัฒนาการเลี้ยงไหม
» จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย