เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

» สถานการณ์การผลิต
» การตลาด
» บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
» ผ้าไหม

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร

เนื่องจากอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพที่ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปี ทำให้ลดการอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมืองหลวง ตลอดจนผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่รู้จักทั่วโลก สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละหลายล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2539 ไทยส่งออกผ้าไหมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร โดยเน้นหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาหม่อนไหม โดยเน้นการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในระดับเกษตรกร โดยแบ่งงานที่จะดำเนินการเร่งรัดและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจน เดิมเลี้ยงไหมพันธุ์ไหมพื้นเมือง เพื่อผลิตเส้นไหมเอง โดยเกษตรกรสาวมือทำให้ผลิตเส้นไหมได้ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำ เพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเส้นไหม

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางและรูปแบบในการส่งเสริมดังนี้

» ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี
» การพัฒนาการเลี้ยงไหม
» จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย