เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

การตลาด

1. เส้นไหมสาวมือ

เส้นไหมสาวมือ เป็นเส้นไหมที่ได้จากการสาวของเกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม ดังนั้นคุณภาพของเส้นไหมจึงแตกต่างกันไป ตามความชำนาญของเกษตรกรผู้สาวไหม โดยเส้นไหมที่ผลิตได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเกษตรกรเก็บไว้เองสำหรับทอผ้าไหมซึ่งประมาณ 70% ของผลผลิตเส้นไหมทั้งหมดที่เหลืออีกประมาณ 30% จะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นและจุดรับซื้อของบริษัท ซึ่งในตลาดรับซื้อจะจัดเกรดเส้นไหมเป็น 3 เกรด คือ ไหมหนึ่ง (ไหมน้อย) ไหมสอง(ไหมสาวรวม) ไหมสาม(ไหมนอก) สำหรับในช่วงที่ผ่านมาราคาเส้นไหมสาวมือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่าวคือมีราคาเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% ของแต่ละปีซึ่งราคาเส้นไหมในปี 2538/39 ราคาเส้นไหมสาวมือดังนี้


กราฟที่ 1 แสดงราคาเส้นไหมสาวมือตามคุณภาพเส้นไหม ปี 2538 / 39

2. เส้นไหมสาวเครื่อง (รังไหม)

เกษตรกรที่เลี้ยงไหมเพื่อจำหน่ายรังไหม จะเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ และขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไหมไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 9,000 ครัวเรือน ผลผลิตรังไหมโดยประมาณ 3,000 ตัน/ปี โดยที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมจะทำแผนการผลิตที่แน่นนอนร่วมกับโรงงานสาวไหมในลักษณะครบวงจร ราคารังไหมที่จำหน่ายจะเป็นไปตามคุณภาพรังไหมโดยเฉลี่ยประมาณ 95-105 บาท/กิโลกรัม ซึ่งทำให้ราคาเส้นไหมภายในประเทศประมาณ 900-1,080 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่เส้นไหมนำเข้าจากต่างประเทศจำหน่ายในราคา 800-1,000 บาท/กิโลกรัม


เครื่องสาวไหม


เส้นไหมที่สาวด้วยเครื่องจักร

เนื่องจากเส้นไหมเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร ที่จะต้องเปิดตลาดการค้าเสรีภาคใต้เงื่อนไของค์การค้าโลก จึงมีการแข่งขันในการตลาดการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดเขตเกษตรเศษฐกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ 48 จังหวัด ทั่วประเทศ และได้กำหนดนโยบายให้การผลิตไหมอยู่ในอัตราการเจริญเติบโตที่คงที่ โดยเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้โดยได้วางแผนการผลิตเส้นไหม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) ไว้

» สถานการณ์การผลิต
» การตลาด
» บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
» ผ้าไหม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย