เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน

กากถั่วเหลือง

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมอาหารข้น ใช้ได้สูงถึง 50 % ในสูตร แต่ปกติจะใช้ไม่เกิน 20% ใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนอื่น ๆ
 • ถั่วเหลืองดิบ ไม่เหมาะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เพราะมีสารยับยั้งการเจริญเติบโต คือ สารยับยั้งทริปซินอยู่สูง

ข้อแนะนำการใช้

 • กรณีเมล็ดถั่วเหลืองนำไปทำให้สุกโดยผ่านความร้อน (100 ซ นาน 30 นาที) สามารถทำลายสารยับยั่งทริปซินจนเกือบหมดและนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้
 • เนื่องจากกากถั่วเหลืองมีราคาแพง ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องจึงนิยมใช้กากถั่วเหลืองรวมกับแหล่งโปรตีนอื่น ๆ เช่น กากพืชน้ำมัน ยูเรีย ใบกระถิน หรือใบมันสำปะหลัง เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารและได้โปรตีนตรงตามต้องการ

กากเนื้อในปาล์ม

คุณสมบัติ

 • ส่วนของเนื้อปาล์มที่กระเทาะเปลือกออกแล้วนำมาอัดหรือสกัดนำมันออก

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ในสูตรอาหารข้น โค - กระบือใช้ได้ 10 - 50%
 • ในโคนมใช้ได้ไม่เกิน 10 - 15% ในสูตรอาหาร เพราะจะทำให้ในอาหารมีไขมันสูงเกนไป ทำให้การใช้ประโยชน์ได้ลดลง

ข้อแนะนำการใช้

 • ควรใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนอื่น ๆ

กากเมล็ดยางพารา

คุณสมบัติ

 • ส่วนของเมล็ดยางพาราทั้งที่กระเทาะเปลือกและไม่กระเทาะเปลือก ที่ผานขบวนการอัดหรือสกัดเอาน้ำมันออกแล้ว มีกลิ่นหอม สัตว์ชอบกิน ชนิดกระเทาะเปลือกจะมีคุณภาพดีกว่า

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมอาหารข้น ปกติใช้ได้ 20% ในสูตร โดยใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่น ๆ
 • มีสารพิษคือกรดไฮโดรไซยานิค ซึ่งสามารถทำให้ลดปริมาณลงได้โดยการเก็บกากเมล็ดยางพาราทิ้งไว้เฉย ๆ นาน 1 เดือน หรือนำไปอบด้วยความร้อน 100 ซ นาน 18 ชั่วโมง หรือนำไปผึ่งกลางแดดดี ๆ ประมาณ 2 แดด

กากมะพร้าว

คุณสมบัติ

 • ผลพลอยได้จากการอัดน้ำมัน

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • โดยทั่วไปในอาหารข้นใช้ได้ระดับ 20 - 30%
 • ในอาหารโคนม ไม่ควรให้รับมากเกิน 2 กก. / ตัว / วัน จะมีผลให้ไขมันนมแข็งเร็วกว่าปกติ
 • กากมะพร้าวเก็บไว้ใช้ไม่ได้นาน จะเหม็นหืนง่าย

กากเมล็ดฝ้าย

คุณสมบัติ

 • ผลพลอยได้จากขบวนการอัดน้ำมันหรือสกัดน้ำมัน มีทั้งชนิดกากเมล็ดฝ้ายกระเทาะเปลือกและไม่กระเทาะเปลือก
 • กากเมล็ดฝ้ายชนิดกระเทาะเปลือก มีคุณภาพดีกว่าชนิดไม่กระเทาะเปลือก

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ปกติใช้ผสมอาหารข้น ระดับไม่เกิน 25% ในสูตร หรือใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนอื่น ๆ ที่มีราคาถูก เช่น ยูเรีย ใบพืชตระกูลถั่ว ใบมันสำปะหลังเป็นต้น
 • กรณีโค - กระบือ กินอาหารหยาบคุณภาพต่ำ อาจให้กากเมล็ดฝ้ายเสริมให้กินวันละไม่เกิน 1 กก. ในสัตว์ใหญ่ หรือไม่เกิน 0.5 กก. / ตัว / วัน ในสัตว์ขนาดเล็ก
 • กากเมล็ดฝ้ายไม่เหมาะจะใช้กับลูกสัตว์อ่อน หรือสัตว์ขนาดเล็กเป็นระยะเวลานาน เพราะมีสารพิษกอสซิปอล ทำให้สัตว์น้ำหนักลดเบื่ออาหาร จึงไม่ควรใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียว

ใบกระถิน

คุณสมบัติ

 • ใบกระถินป่นคุณภาพดี ควรมีสีเขียวมีกากปนเล็กน้อย

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมอาหารข้นได้สูงถึง 40% แต่ปกติใช้ประมาณ 10 - 15% โดยใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่น เช่น กากพืชน้ำมัน ยูเรีย ข้อควรระวังในการใช้ใบกระถินผสมอาหารในระดับสูง ๆ จะทำให้อาหารเป็นฝุ่น ความน่ากินลดลง และโคจะมีอาการระคายเคืองบริเวณขอบตาและจมูก
 • ให้เสริมร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง จะทำให้การใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบดีขึ้น
 • ใบกระถินสด มีสารพิษ ไมโมซิน ไม่ควรใช้กับสัตว์ขนาดเล็ก

ข้อแนะนำการใช้

 • ใบกระถินยักษ์ ให้ผลผลิตสูง และมีสารพิษไมโมซินต่ำกว่าใบกระถินพื้นเมือง
 • การลดสารพิษในใบสด ทำได้โดยตากแห้งหรือสับและแช่ใบสดในน้ำนาน 24 ชั่วโมง แล้วผึ่งให้แห้ง แต่ที่สะดวกคือตากแห้งและเก็บไว้ใช้

ใบมันสำปะหลัง

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใบมันสำปะหลังสดมีสารพิษ คือ กรดไฮโดรไซยานิค จึงควรใช้ในรูปใบแห้ง ให้เสริมร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ โดยทั่วไประดับที่ ใช้ 0.5 - 1 กิโลกรัม / ตัว / วัน เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบและรักษาน้ำหนักโคในหน้าแล้ง
 • ใบมันสำปะหลัง ใช้ผสมในอาหารข้นได้สูง 40% ในสูตรแต่โดยทั่วไปมักใช้ระดับ 10 - 15% ในสูตรร่วมกับแหล่งโปรตีนชนิดอื่น เช่นเดียวกับใบกระถิน

ข้อแนะนำการใช้

 • สามารถเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังจากต้นที่ปลูกหลัง 6 เดือนแล้วมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ โดยไม่กระทบต่อผลผลิตหัว และเก็บได้ 1 - 2 ครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวหัวมัน
 • ใบมันสำปะหลังที่มีคุณภาพดี ควรมีสีเขียวและแห้งสนิท สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการตากและวิธีการเก็บ

ยูเรีย

คุณสมบัติ

 • เป็นแหล่งโปรตีนระดับสูง สัตว์เคี้ยวเอื่องใช้ประโยชน์จากยูเรียทางอ้อม โดยการย่อยสลายจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก (ผ้าขี้ริ้ว) ให้เป็นโปรตีน
 • ลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาวเล็ก รสเฝื่อน หาซื้อได้ในรูปของปุ๋ยยูเรีย (46 -0 - 0)

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมอาหารข้นไม่เกิน 3% ของสูตรอาหาร ใช้มากเกินกว่านี้จะเป็นพิษต่อสัตว์
 • ในสูตรอาหารที่ผสมยูเรีย ต้องผสมอาหารพวกให้พลังงานสูง เช่น ข้าวโพด มันเส้น เป็นหลักร่วมด้วย และควรมีแหล่งโปรตีนขากพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ หรือใบพืชสกุลถั่ว ใบกระถิน ใบมันสำปะหลัง ร่วมด้วย
 • ไม่ควรใช้ยูเรียผสมอาหารเลี้ยงลูกโค - กระบือ ที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน

ข้อแนะนำการใช้

 • เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากยูเรียเป็นไปโดยเต็มที่ ควรผสมกำมะถัน ในสูตรอาหารด้วนในอัตราส่วนของ ยูเรียต่อกำมะถันเท่ากับ 13.5 : 1
 • เมื่อเริ่มผสมยูเรียให้สัตว์ควรเริ่มทีละน้อย ๆ เพื่อให้สัตว์มีเวลาปรับตัว หลังจากนั้นควรแบ่งให้อาหารข้นหลายครั้ง หรือให้สลับกับอาหารหยาบเพื่อให้สัตว์ได้รับโภชนะพอเพียงในแต่ละวัน
 • การผสมยูเรียในอาหารต้องให้ยูเรียกระจายตัวเข้ากันดี เพื่อป้องกันสัตว์ได้รับมากเกินไปจนเกิดพิษ
 • อาหารที่ผสมยูเรีย ไม่ควรเก็บไว้ใช้นานเกินไป จะเกิดการแตกตัวของยูเรีย คุณค่าอาหารลดลง

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย