เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การตีราคารังไหม

ขั้นตอนในการตีราคารังไหม

ในการตีราคารังไหมที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายให้แก่โรงงานสาวไหมหรือ บริษัทผู้รับซื้อ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรไทยมักจะนำรังไหมมาจำหน่ายเป็นรายๆ ไป มีไม่มากนักที่จำหน่ายในลักษณะกลุ่ม ดังนั้น ในการนำรังไหมมาจำหน่าย นั้นจะมีการบรรจุรังไหมมาเป็นรายๆไป ซึ่งในการตีราคาดังกล่าวมีขั้นตอนในการ ปฎิบัติดังนี้ คือ

1. การสุ่มตัวอย่างรังไหมเพื่อทำการทดสอบคุณภาพรังไหม

เปอร์เซนต์เปลือกรังและเปอร์เซนต์รังดี โดยทั่วๆไปจะทำการสุ่มตัวอย่างรังไหม ประมาณ 2 3 เปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักหรืออาจจะใช้วิธีการสุ่มทุกๆ 50 กิโลกรัม สุ่มตัวอย่างประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม

2. นำตัวอย่างรังไหมที่สุ่มมาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ

ส่วนที่ 1 ใช้รังไหมประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของรังไหมที่สุ่มไว้ ทำการหาเปอร์เซนต์เปลือกรัง โดยการคัดเลือกรังดีมาไม่น้อยกว่า 30 รัง เพื่อ หาเปอร์เซนต์เปลือกรังตามวิธึการดังนี้ คือ
สูตร
เปอร์เซนต์เปลือกรัง = (น้ำหนักเปลือกรัง / น้ำหนักรังไหม) * 100
น้าหนักเปลือกรังหมายถึง รังไหมที่ผ่าเอาดักแค้และเศษคราบของหนอนไหมวัย 5 ที่อยู่ในรังออกแล้ว
นำหนักรังไหม หมายถึง น้ำหนักรังไหมที่ยังไม่ได้ผ่าเอาส่วนใดๆออกเลย

ตัวอย่าง
รังไหมมีน้ำหนักเปลือกรัง 11.2 กรัม น้ำหนักรังไหม 49.2 กรัม
แทนค่าในสูตร เปอร์เซนต์เปลือกรัง = (11.2 /49.2) X 100
= 22.76/.(ตัวเลขเศษทศนิยมปัดขึ้น)
= 23 %

ส่วนที่ 2 ใช้รังไหมส่วนที่เหลือประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ของ รังไหมที่สุ่มไว้ แล้วทำการหาเปอร์เซนต์ รังเสีย ซึ่งในการหาเปอร์เซนต์รังเสียใน ปัจจุบันมีวิธีการปฎิบัติอยู่ 2 วิธี ด้วยกัน คือ

  1. การหาเปอร์เซนต์รังเสียโดยใช้รังไหมสด นำรังไหมในส่วน ที่จะหาเปอร์เซนต์รังเสียทั้งหมดไปชั่งน้าหนักพร้อมทั้งจดบันทึก จากนั้นจึงนำ มาคัดเลือกเพื่อแยกรังดีและรังเสียออกจากกัน แล้วนำรังเสียไปชั่งน้ำหนักและจด บันทึกไว้
  2. การหาเปอร์เซนต์รังเสียโดยใช้รังไหมแห้ง นำรังไหมในส่วน ที่จะหาเปอร์เซนต์รังเสียทั้งหมดไปทำการอบแห้งที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 80- 90 องศาเซลเซลเซียสเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนำมาชั่งน้าหนักและจดบันทึก จากนั้นนำรังไหมที่อบแห้งแล้วมาทำการคัดเลือกแยกรังดีรังเสียออกจากกัน นำรังเสียทีคัดได้ไปชั่งน้ำหนักและจดบันทึกไว้

ในการคำนวณหาเปอร์เซนต์รังเสียจะมีสูตรการคำนวณ คือ
สูตร เปอร์เซนต์รังเสีย = (น้ำหนักรังเสีย / น้ำหนักรังตัวอย่างทั้งหมด) x 100

ตัวอย่าง รังไหมมีน้ำหนักรังเสีย 21 กรัม น้ำหนักตัวอย่างรังไหมที่ใช้ในการหา เปอร์เซนต์รังเสียทั้งหมด 36.8 กรัม นำตัวเลขดังกล่าวไปแทนค่าลงในสูตรการ คำนวณหาเปอร์เซนต์รังเสีย ดังนี้
แทนค่า เปอร์เซนต์รังเสีย = ( 21/ 36.8) X 100
= 5.7% (ตัวเลขเศษทศนิยมปัดขึ้น)

ดังนั้น เปอร์เซนต์รังเสีย = 6%

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการตีราคารังไหมในข้อ 1 และ ข้อ 2 ทำให้ ทราบว่าเกษตรกรแต่ละรายที่ส่งรังไหมมาจำหน่ายนั้นได้คุณภาพรังไหมที่เปอร์เซนต์ เปลือกรังดีเท่าไร เปอร์เซนต์รังเสียเท่าไร แล้วนำตัวเลขที่คำนวณได้ไปเทียบ กับตารางมาตรฐานราคารังไหม ซึ่งจะมีตัวเลขเปอร์เซนต์รังเสียอยู่ในแนวตั้ง และเปอร์เซนต์เปลือกรังอยู่ในแนวนอนก็จะทำให้ทราบค่าราคารังไหมต่อกิโลกรัมได้

» หลักเกณฑ์ในการตีราคารังไหม
» ขั้นตอนในการตีราคารังไหม
» ที่มาของตารางราคารังไหม
» ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการกำหนดราคารังไหม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย