สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กมล สมวิเชียร. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2516. ศาสตร์แห่งรัฐ. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย. 2517.
 • กระมล ทองธรรมชาติ. วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
 • กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2531
 • เกษม อุทยานิน. รัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2511
 • โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. รัฐวิทยา. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2522.
 • โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. เรื่องของรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา. 2517.
 • โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และนรนิติ เศรษฐบุตร. พรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์, 2521.
 • จรูญ สุภาพ. ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา พานิช, 2514.
 • จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, ดร. และคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
 • จุมพล หนิมพานิช. “การเมืองการปกครองสมัยรัชการที่ 6” เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์
 • สังคมและการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.
 • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2512.
 • ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ์, 2523.
 • เชาวน์วัศ สุดลาภา. พรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร ; สหสยามพัฒนาการ, 2511.
 • เชาวน์วัศ เสนพงศ์.การเมืองการปกครองไทย.กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.2547.
 • ญาติ ไหวดี. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : บุญชัยการพิมพ์, 2519.
 • ญรงค์ พ่วงพิศ. ประวัติศาสตร์ไทย 3 ประวัติการปกครองและการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : แสงรุ้ง การพิมพ์, 2523.
 • ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.รัฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพฯ :ด่านสุทธาการพิมพ์,2547.
 • ดนัย ไชยโยธา, นันโท อ่อนเจริญ.วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2536.
 • ดนัย ไชยโยธา.การเมืองและการปกครองของไทย.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2548.
 • เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ. ทฤษฎีการเมืองและสังคม. กรุงเทพมหานคร : ดวงแดด, 2524.
 • เดือน บุญนาค. ท่านปรีดีรัฐบุรุษอาวุโส. กรุงเทพมหานคร : สามัคคีธรรม, 2517.
 • แถมสุข นุ่มนนท์. การปกครองและสังคมไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521
 • ทินพันธ์ นาคะตะ. รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด ปัญหาสำคัญและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจการคดี, 2525
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ระบบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2520.
 • ธารทอง ทองสวัสดิ์. “การปฏิรูปสังคมและการปกครองในสมัยรัชการที่ 5” เอกสารประกอบการสอน
 • วิชา ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.
 • บรรพต วีระสัย และสุขุม นวลสกุล. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517
 • บรรพต วีระสัย สุขุม นวลสกุล และบวร ประพฤติดี. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.
 • บรรพต วีระสัย สุรพล ราชทัณฑารักษ์ และบวร ประพฤติดี. หลักรัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยารามคำแหง, 2526.
 • ประชา กัลยาชาติ และคณะ. รัฐ 10 พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2520.
 • ประหยัด หงษ์ทองคำ. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
 • พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, 2529.
 • พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. การเมืองเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2524.
 • รอง ศยามานนท์. ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
 • ราชวรมุณี, พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศาสนา, 2520.
 • รุจิรา เตชางกูร, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์.หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2543.
 • เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ และคณะ. “ตำนานรัฐบาลไทย” วารสารมติชน. ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ (มกราคม 2532) หน้า 63-104.
 • ลิขิต ธีรเวคิน. การพัฒนาการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, 2518.
 • ลิขิต ธีรเวคิน. วิวัฒนาการเมือง การปกครองไทย.พิมพ์ครั้งที่ 7,กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2542.
 • วสันต์ ธีรานุรักษ์, พ.ต.ท. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2528. กรุงเทพมหานคร : ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2530.
 • วารี นาสกุล และคณะ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2522.
 • วิชาการ, กรม. การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2524
 • วิษณุ เครืองาม. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
 • มหาชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525
 • วีระ รักความสุข. หลักรัฐศาสตร์. สกลนคร : สกลนครการพิมพ์, 2524.
 • ศรีราชา เจริญพาณิชย์. “ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย” เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525.
 • สถิต นิยมญาติ. สังคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
 • สมพงศ์ เกษมสิน. การปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2515.
 • สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ. ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
 • สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์, 2525.
 • สมิทธิ์ สระอุบล และสมเจตน์ อ่ำรอด. คู่มือสังคมศึกษา พ.ม. ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2523.
 • สยาม ดำปรีชา .สังคมไทยกับการปกครอง.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ไทยรายวัน.2547.
 • สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคม เลขาธิการรัฐสภา, สำนักงาน. รัฐสภาไทย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
 • สุขุม นวลสกุล วิทยา นภาศิริกุล และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ. การเมืองและการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
 • สุขุม นวลสกุล,วิทยา นภาศิริกุลกิจและวิศิษฐ ทวีเศรษฐ.การเมืองและการปกครองไทย.พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :แสงจันทร์การพิมพ์.2529.
 • สุเทพ อัตถากร. กฎหมายกับการเมืองระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร ; ไทยวัฒนาพานิช, 2516.
 • สุนทร พูลเอียด. พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย. สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526.
 • สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
 • สุภาพ ปริญญาเสวี ประชา กัลยาณชาติ และเสนีย์ สุวิทวัส. รัฐศาสตร์ว่าด้วยพื้นฐานการเมืองและการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
 • หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
 • ใหม่ รักหมู่ และธวัชชัย ไพจิตร. วิเคราะห์การเลือกตั้งในไทย. กรุงเทพหมานคร : นพรัตน์, 2522.
 • อมร รักษาสัตย์, รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พร้อมบทวิจารณ์.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2543.
 • อวยชัย ชบา. “การเมืองการปกครองสมัยรัชการที่ 7” เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์สังคมและ การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.
 • อัมพร วิจิตรพันธ์. ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหกรณ์, 2515
 • อานนท์ อาภาภิรม. รัฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2528.
 • อุดม เชยกีวงส์. การเมืองในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517.
 • อุทัย หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์ทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์, 2524.
 • Aggrawall, R.C. Principle of political Science. New Delhi : S. Ch. And Company Ltd. 1976.
 • Almond, A. and Powell, G. Bringham, Jr. Comparative Politics : A development Approach. Boston : Little Brown, 1966.
 • Aristotle. On Man In Univers. edited with Translation by Louis Popes Loomis. New York : Walter J. Black, 1943.
 • Barnow, Victor. Culture and Personality. HomeWood Illinois : The Dosey Press, 1963.
 • Crick, Bernard. In Defence of politics. Harmonsworth : Widdlesex Penguin Books, 1964.
 • Dahl, Robert A. Political Analysis. New Delhi : Prentice Hall of India, 1975.
 • Dayal. Constitutional Law of India. Allahabad : Mohan Printers, 1972.
 • Easton, David. The political System. New York : Kropf, 1953.
 • Ebenstein, William. Today’s ISM. 5th ed. New Jersey : Prentice Hall, Inc, 1976.
 • Lasswell, Harold D. et, all, Power and Society. New Haven : Yale University Press, 1963.
 • Lasswell, Harold D., and Kaplan, Abraham. Power and Society. New Haven : Yale University Press, 1960.
 • Marner H. Bernstein, Robert k. Carr and Watted F. Murphy, American Democracy. New Delhi : M. G. Makhija, 1976.
 • Max Weber. Politics as a Vocation. edited by H. W. Gert and C. Wright Mills,New York : Oxford University Press, 1964.
 • Pye, Lucian. W. Aspects of Political Development. Boston : Little Brow and Company, 1966
 • Shama, M.P. Public Administration in theory and practice. Allahabad : Eagle Offset Printers, 1973.
 • Surash Chand Pant. The Theory Political Science. Lucknow : Prakashan Kendra , 1970.
 • Wilson , Woodro. The study of Administration in Ideas and Issues in Public Administration. New York : the Macmillan , 1962.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม