สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

ธรรมาภิบาล

Good Governance ศัพท์นี้ มีนักวิชาการไทยให้แปลเป็นภาษาไทยไว้2 ประการคือ“ธรรมรัฐ” และ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งทั้ง2 คำนี้มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายไว้อย่างสนใจดังนี้

ธรรมรัฐ(Good Governance)ความหมาย รัฐธรรม แยกศัพท์ออกเป็น ธรรม+รัฐธรรม แปลตรงตัวว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งสัตว์ นั่นคือใครประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมก็จะยกคนนั้นขึ้นจากความชั่วร้าย ต่าง ๆและก็จะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนรัฐ แปลว่า แคว้น บ้านเมือง การปกครอง หรือประเทศหากรวมกันแล้วธรรมรัฐน่าจะแปลว่า ประเทศที่มีการปกครองอันเป็นธรรมหรือประเทศที่มีประชาชนอยู่ดีกินดีธรรมรัฐมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Good Governance ซึ่งแปลว่าการปกครองที่ดีงามความเป็นมาของธรรมรัฐในประเทศไทย

ธรรมาภิบาล แยกเป็น ธรรมะ แปลว่า ถูกต้องดีงามและ อภิบาล แปลว่าการปกครองหรือปกปักรักษา ธรรมาภิบาล จึงแปลได้ว่า การปกครองที่ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก ซึ่งคำว่า ธรรมาภิบาลตรงกับภาษาอังกฤษว่า Good Governance เป็นเรื่องที่ทุกสังคม ต้องการให้เกิดขึ้นโดย Governance แปลว่า การบริหารจัดการ ซึ่งมีทั้งการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารจัดการที่ไม่ดีหรืออธรรมาภิบาล (Bad Governance) ซึ่งการบริหารจัดการทั้ง 2 ประเภทนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมาการบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือ อธรรมาภิบาล (Bad Governance)ของภาครัฐได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ มีปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ ไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ประชาชนมีโอกาสน้อยมากในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวความคิดหนึ่งในหลายแนวความคิดที่ถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาในการทำงานของภาครัฐ (Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคเอกชนหรือองค์กรสังคมต่าง ๆ (Civil Society) ซึ่งแนวคิดนี้ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี 2532 และต่อมาองค์การพัฒนาแห่งสหประชาติ (United Nations Development Program ; UNDP) ได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวไปวิเคราะห์และอธิบายรายละเอียดในเอกสาร Governance for Sustainable Human Development จากนั้นมาแนวคิดนี้ได้นำมาใช้ในหลายองค์กร อาทิ ธนาคารพัฒนาการแห่งเอเชีย(ADB) ธนาคารโลก(World Bank) ที่ได้นำมาใช้กับประเทศในแถบเอเชีย เพื่อแก้ปัญหาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยที่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2540 และจากผลกระทบดังกล่าวได้ทำให้ประเทศไทยต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยหนังสือที่แสดงเจตจำนงกู้เงินได้ระบุให้ รัฐบาลไทยที่ต้องให้คำมั่นที่จะต้องสร้าง Good Governance ในการบริหารจัดการภาครัฐ จากนั้นมาแนวความคิดในเรื่อง Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน โดยนักคิด นักวิชาการ และผู้นำทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 2 >>

ธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ยุทธศาสตร์ของธรรมาภิบาล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม