ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงน่าเพลินใจ

คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม - ธาตรี ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

เพลินน่าเพลินใจ เหลียวมองทางไหน ชื่นใจสุขสราญ
เพลินราตรีกาล แสงจันทร์อ่อนหวาน ซึ้งซาบซ่านวิญญา
เพลินพิศจันทรา จันทร์เพ็ญเด่นฟ้า ช่างเย็นตาน้อมพาชื่นบาน
เพลินดังกังวาน เสียงประสานหริ่งเรไร
เพลินยิ่งเพลินใจ ไพเราะเสนาะดัง บรรเลงเพลงสวรรค์
เพลินเพลงรำพัน เสียงหริ่งหรีดนั้น เหมือนมันพรอดคู่ใจ
เพลินเคลิ้มฤทัย เพลิดเพลินอยู่ใน ห้วงอารมณ์ของความฝันชื่น
เพลินมนต์กลางคืน แสนสำเริงรื่น ชื่นในอารมณ์
เพลินด้วยราตรี ฟ้างามยามนี้ ช่างเป็นที่ชื่นบาน
เพลินในดวงมาลย์ พร้อมเพลินสถาน แสนเย็นซ่านสายลม
เพลินพิศเพลินชม มาลีชื่นชม เมื่อดอมดมภิรมย์ซึ้งทรวง
เพลินดาวลอยล่วง เห็นแวบเดียวก็ล่วงลงมา
เพลินยิ่งเพลินมอง แสงจันทร์ลำยอง ผ่องนวลทั้งนภา
เพลินมองเมฆา คล้ายลอยล่องฟ้า แล้วทำท่าบังจันทร์
เพลินเคลิ้มรำพัน แม้นมีคู่ขวัญ ท่องราตรีนี้คงสมค่า
เพลินในวิญญา เพลินหนอราตรีน่าเพลินใจ

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม